Gardens; 17th century; Hachijo Toshihito 1479-1629; Hachijo Toshitada 1619-1662

Image