Katsura Rikyu; 1620; Hachijo Toshihito 1479-1629; Hachijo Toshitada 1619-1662

Image