St. Stephan Parish Church; 1966; Odorizzi, Karl

Image