Flying Pterodactyls; 1960; Fredericks, Marshall M.