Saint John the Baptist Parish Church; 15th-16th century