Moscow State University; 1949-1953; Rudnev, Lev 1885-1956; Abrosimov, Pavel 1900-1961; Khriakov, Aleksandr

Image