ORF Radio Station; 1969-1972; Peichl, Gustav

Image