Kitano Tenman-gu; Founded 947; Shinto [unknown]

Image