Stock Exchange Tower; 1963-1964; Nervi, Pier Luigi with Moretti, Luigi

Image