Kinkaku-ji Temple; 1397; Yoshimitsu, Ashikaga

Image