BREYMANN, G. H.; 1903; Tug (Towboat); US86675

Image