Fig. 16. Di Yuncang posing the farmer “model” in Shidu, Beijing, 1978. Photographed by Lü Xiaozhong, courtesy of Lü Xiaozhong; Photographic Praxis in China, 1930s–1980s: A Conversation with Chen Shuxia, Shi Zhimin, and Zhou Dengyan about Shi Shaohua and the Friday Salon

Image