Fig. 12. Lu Xun’s postmortem photo, October 19, 1936, Sha Fei sheying quanji (Beijing: Changcheng chubanshe, 2005), 38.; According to Wang Yan, she later discovered that this photo was not taken by Sha Fei; Witnessing Death: The Circulation of Lu Xun’s Postmortem Image

Image

Image