Fig. 3. Photographer unknown, Lu Xun, Xu Shoushang and Jiang Zhiyi in Tokyo, 1909. Shanghai Lu Xun Museum, photo by Yichun Xu; Witnessing Death: The Circulation of Lu Xun’s Postmortem Image

Image