Fig. 1. Horino, Masao, from Elegance of Women / Josei-bi no utsushikata,1938, Tokyo: Shinchōsha, © Eiko Horino, courtesy of the Estate of Horino Masao

Image