Fig. 5. Dongnan lansheng (1935), “Along the Hangzhou–Yushan Section of the Zhejiang–Jiangxi Railroad . . .,” page 9, with photographs by Shi Zhenhuai, “Buddha Longevity Pavilion at North Mountain, Jinhua,” and Zeng Shirong, “Near Buddha Longevity Pavilion on the Road to North Mountain.” Courtesy Shanghai Library

Image