Fig. 4. Dongnan lansheng (1935), “Along the Hangzhou–Yushan Section of the Zhejiang–Jiangxi Railroad . . .,” page 8, with photographs by Shi Zhenhuai, “Creek in North Mountain, Jinhua,” and Dong Xiaoyi, “In front of the Bridge of North Mountain Stream, Jinhua,” and a poem by Deng Fenweng, “Setting out for North Mountain by Dawn.” Courtesy Shanghai Library

Image