Fig. 5. Lu Guang, Bloodwood bleeding after fresh cut, August 2016, Democratic Republic of Congo, © Lu Guang

Image