Cover for Tong Bingxue's "中国照相馆史 [Zhongguo zhaoxiangguan shi]: 1859–1956"; Review of History of Photo Studios in China, 1859–1956 中国照相馆史, by Tong Bingxue

Image