Cover for Tong Bingxue's "中国照相馆史 [Zhongguo zhaoxiangguan shi]: 1859–1956"

Image