Fig. 4. (left) Yo-matsuri Chichibu Saitama, 1975. Plate 89 from Fushi Kaden, by Suda Issei. Akio Nagasawa Publishing, Tokyo, 2012. Fig. 5. (right) Teppo-matsuri Ogana Chichibu Saitama, 1976. Plate 132 from Fushi Kaden, by Suda Issei. Akio Nagasawa Publishing, Tokyo, 2012; Archiving the Spirit: Suda Issei’s Fushi Kaden and “Essential” Japan

Image