Fig 16a: Lang Jingshan 郎静山 (1892-1995), Returning Woodcutter on a Mountain Path 山徑歸樵, 1933. Gelatin silver print. Source: Sheying dashi Lang Jingshan [Lang Jingshan: Master Photographer] (Beijing: Zhongguo Sheying chuban she, 2003), plate 21. Courtesy of Taipei Lang Ching-shan i-shu wen-hua fa-chan hsueh-hui. Fig 16b: Lang Jingshan 郎静山, Architectural Study 建築 [The “Grand” Cinema, Shanghai], ca. 1935. Toned gelatin silver print. From Chenfeng (Dawn Wind), no. 10 (May, 1935); Early Twentieth-Century Art Photography in China: Adopting, Domesticating, and Embracing the Foreign

Image