Format 
Page no. 
Page size 
Search this text 
Title:  Gramática na isinauicang Tagalog nang sa Castilâ sa caparáanang mg̃a tanóng at sag̃ót caparis nang sa uliráng guinaua / ni Don Arisclo F. Vallin at Bustillo ; ito-i caya Tinagalog nasa-T inilaan ni Don Z. Villamarin.
Author: Vallín y Bustillo, Acisclo F., 1835-1904.
List of all pages | Add to bookbag
Page image