Bag-ong basahon sa damgo: ang labing hingpit nga basahon sa mga kahulugan sa damgo
Valle, Victorina del., American Philosophical Society. Library.

Page  [unnumbered] |Bag ong Basahon Sa Damgo,, N*, 1!, Sinutlati.i I:.,J':: VICTORINA DEL VALLE;,.,^,,.^ANG LABING Il-NGPlrI' NGA BASAIION t l./\ 4A t MGA KAHIULUGAN SA DAMGO PINUPO UG TTINUBAD SA NAGKALAINLAING MGA BASA HON SA D).AMGO - a a KSA JKAL TIB AN ~ 1KALIMA NlVGA PAT1K ~ >\Wtntnl^l ~JULIO, 1931 X Ikanapulog Upat Ka Libo S ' a

Page  [unnumbered] V4

Page  1 Sinulat nii VICTORINA DEL VALLE~ ANG LABING -IIINGPITI NGA BASAHON "IA MGrA KAHULUGAN SA 1DAMG0 -0 PINUPO UTG HINUBAD SA NAGKALAIN.LAING MIGA ]3ASAHON SA DAMGO. SA KALIBUTAN Ik alima inga.Patik1 Hulyo, 1937 MERGER BOOK COMPANY BOOKSELLERS & PUBLISHEPRS P. 0. BOX 498 CEBUP.Th I

Page  2 I.,opyrighr~ 1935 -Byr!J terinni 0 ~a IDaoii J TKANAPULOGTTPAT' AJ{A LBO c~Ph~a o~ hining basahona rehistrado sa Biblioteca' Nacional sa Filipina's ug ang tanang kat'ungod sa pagmantaki, nlilni kau'galingonl ni CELERINO, VALLADOLID UY ug mga m'anununod nga maoy buigtong tag-iya'sa MERGE'R BOOK COMPANY. MERCER. POPULAR SERIES NO. 1 7(03 7~40 'PTNAT~[K SA ORIENTAL PRESS-CEBU

Page  3 PILA hA PULONG LAMANG; Sukad pa sa sinugdan sa kalibutan ang damgo giila, sa mga karaan nga maoy tilimad-on nga kapanaminan sa, mga hitabo uga umaabut. -Saksi sa hugot nila 'nga pagtuo sa gahum sa damgo,.anaa atong mabasa sa Balaan nga Kasulatan ug sa uban pa nga mga basahong karaan, ang pagmnatuod sa kahulugan sa -daghang mga damgo' iingon sa gipasabot nga mga hitabo nga ilang gip~asumbingayan. 1 Gawas pa nga ang damgo magpuios kanato sa paglantaw sa ounahan sa mga hitabo,' gituhoan usab sa mga makinaadmanon -ngp, -ang damgo, koni hubaron pinasubay sa' mga lihok ug batasan sa ta'wo nga magadamgo, maoy diii malalis nga hulagway sa matuod nga kinabuhi nianang tawhana.. Kini maoy gituhoan ni Dr., Alf-red Adler', ang bantugang "psychologist" nga -Aliman, rng'a misvpak sa huna'huna fli Lichtenberg~ nga kono masayon pa nga tagnaon ang. kinaiya sa usa ka tawo p ag s atuon sa iyang mga.-damgo kay sa, pa tuon sa -iyanig mga pulong ug lihok. Bisan hamn niini ang matuod; gituhoa'n ko nga ang pagtugkad'sa kahulugan sa mga damgo maoy usa ka buhat nga makal'ingaw ug mapusiarion Uyamut,. Halyan nga ang atong mga bag-ong tubo diii mouyon ug mahikatawa niining aklong hunahuna tungud kay sila, iahi sa mga karaan, ta$iagsaon na kaayo motuo ug diii na magtagad sa Hang mga damgo karon. Sa ubos ko nga hunahuna ang dilii pagtagad sa aton'g- mga.- amgo r-naoy usa ka sayop; kay ang pagtugkad sa ka!-. hiladmian sa hunahuna' maoy kinaadman ngai miapuslanon uyamot, ug kay Ang damgo nahisama man sa usa ka dalan nga takus nato kaagiaun ngadto sa ginghaxian sa hunahuna sa tawo, kini nga sanga sa kinaadman angayan atimanoni rqa tanan. Sugb~u, ika 28 sa Eniro,- 1932 VICTORINA DEL VALLE

Page  4 Ang damgo mao ang taytayan sa atong mga hunahuna karon ug sa atong hunahtina ugma. Dr. ALFRED ADLER

Page  5 8agoa Basahon sa Damgo -AADLAW —Kon mosubang, maayo nga balita; kon niosa1ip dautan. Kdn magtapad ang adlaw ug ahg bulan, nmoabtt ang usa kA dakung gubat. ATAY —Kri magdamgo ikaw nga nagkaon sa atay sa imong kaiaway, kana tilimad-on nga ikaw modaug bat6k kliaiya. AWAY-Korn tihga bAbaye ang manag-away, tilimad-on sa pahngbilbho, apan kon mga lalake, tilimad-on sa kasub-atiin. AWIT-Kon lalaakE ang magdamgo nga siya nag-awit, siya maginalipayon, apan kon babaye, magmasulob-on. ALPA -Maayo sa labing madali ani- mriisakiton riga traga'daimgi nga siya nakadungog sa tugtug sa alpa. ALAMPUANAN-Dautan kini nga damgo kay moabut kaninmo' ng daghang kadaut ug biyaan ikaw sa imong hinigugma. ANGKLA —Daitadi nga datltgo kon niakitsta mo nga kini atua sa ilaluri sa dagat kay dili matuman ang imong tinguha. Kon ang katunga sa angkla atna sa tubig ug ang katunga magkawan, kana nagpalia riga a dili madugay ikaw mogikan sa usa ka pahaw. Kcon dalaga ang magadamgo niini, siya makabaton ug hinigugma niga magsasakay, ug kn i nyo Ang niagdaimg sa angkla siya mariganak iug bata nga mahimonhk magsasakay. K0n dainguon mo ang angkla nga miungot sa bunboi sa dagat, lauini nga magpadayon ang imong paguswag ug nga ikaw mahimong bulahani.

Page  6 6 ABUG-Kcn magdamgo, ikaw uga n`-APuling sa, da'ghang abug, mabungkag 'ang imong panimalay ug mapi'ldi aung imnong pagao.Kon mawagtang aug abug -ug moti-n-aw ang imong -panian-awan, mabawi mo. aug imong napildi- ug MObalik aug u a~gkatibulaag fnga mg'a sakop mo sa panimalay. ARMONYON-K-Kon mabatf mo aug, Imatahurr" nga tingug sa usa' ka armonyon didto sa'dapit sa, usa ka alampuanan, pabuta uga magxnauswagon, ang, imong kahimtang- ug ikaw- mahim-on'g buaa.Sa tawo nga inopanaw, king damngohba niaoy tilimad-on sa maayong, panaw;* sa inmagUtuma, daghaug abut;, ug sa mga dalaga ug mga ulitawo, uga maghigugma'ay, kini maoy balita sa. -usa ka, 'mali-payoj n ua kaminyuon tig. saI mga. anak u ga b~uotan nga. ikapagarbo 'sa ilang mga ginikanan. ANAHAN-Kon magdamgo-ikaw sa. imong amahan., kana jihanan sa iyang paghi'gugina.ug pahandum kanimo.' Kon siya, pat.Ay u, mabut: kanimo, aug -mga kagul-anam. ALIMATOK~-Kon m'agda-mgo- ikaw sa alimatok nga moukob. 'sa panit ku-n sa lawas, pagban-. tay kay, ikaw masakit. Kon. ikaw gipaak.nii dautan ikaw sa imiong isigkattawo, BAB-A!.-Kon' daku nga baba aug imong mnakita sa imong damgo, timaan kana sa mga bahan-di; kon gnama,. -ka'kabus. BABAYE- Makadawat ikaw ug' maayong balita kon inagdamgo- -uga nakakita, -ug babaye u ga mabdus sa imong damgo; -kon aug babaye walay saput," karnatyan. ikaw ug sakop, sa imong panimalay. BABAYE 'NGA 'DAUT'AN-'Kon magd.amgo

Page  7 7 I kaw nga nalkig-u'ban, sa, mga babaye, fga dau'tan, ikaw -mahimo nga ah~ut ug kabus; kon.makita mo sifla sa dalan sa imong d'amgo, may. kadaut nga; modangat kani-mo; Ion babaye ang, wagdamgo ujini, kabulingan aug ilang' kaputli., BABOY-May mga taspukan nga bu'ot, mopasilo'ng sa imong, kaugalingon. J3ALATIAN-Kon magdamgo, ika'w nga may balatian nga mananakd ~a Iabin idl a.maayo hi-noon aug imong k iawas.; kon'm magdamgo0 ikaw nga gibahak, ma'sapian ikaw. Kon babaye aug magdamgo 'nga s"iya gitaptan 'sa us ka s'a' kit nga mananakod, sa walay duhaduha, -siya' makabaton ug hinigugma. -BALIBAD-Kon- sa- imon'g damgo ikaw namah.bad, pagbantay kay mahulog ikaw sa -s'ala,.nga pagpamakak.. BANDILA-Kon mnakita mo kini ng~a mikayab s kahanginan, ikaw magsubo; apan kon' ikaw maoy nagda~a sa bandila, aug' du'ngog ug 'himaya maoy m-aangkon -mol. *BANGAW-Maayong dam'go alang sa' mga ka'bus ug sa. gamskiton kon kin i makita sa da'pit'sa kasa'dpan apan maayo usab alang sa.mga adunahan kon makita'sa dapits ubagain. BARAHA- Ikaw makadaug kon magdamgo nga miapil_ sa sugal- sa- blaraha. "BAUL-Pagdaginot kon magdamgo ikaw ~ug ba'ul nga. pun'o, -apan kon damnguon' mo uga walay Sulod, pjaabuta nga, ikaw makadawat ug. kuwarta sa labing madali. B3ASAH-ON-ikaw. mahimong tawo nga dungganan kon magdamgo. uga nagbasa, sa usa ka m-aayo nga basahon., ap'an kon 'aug' ba~sahonng imong gibasa mahilas ug mahu'gawr, ikaw usab kaulawan. IBASO —Kon, ragdamngo ikaw nga midawat

Page  8 I8 ug usa ka', baso nga sinudlag tubig, maminyo ikaw sa diii niadugay; kon mapusgay, talikdan ikaw s~a iniong hinig'ugma. EA&TA-Magmalipayon ang babaye nga rnagdanigo nga. siya nanganak ug bata uga lalake. BATO-Mga lalis ug kasuko. 3IlTAYAN-Maay'o nga d~imgo kay ikaw makasapi. I3TOON-Kon magkasiga maayo; kon malubog dautan. Kon makita sa ibabaw. sa imong kalibungan, kamatyan ikaw, uag kon mataga gjI~an sa langit, makig-away ikaw sa imong higl~la. BOTILYA-Ang lMake nga magdamgo niirii matigayon; ang babaye mam'inyo sa labing ma4ali; apan kon damiguon nga nabuak,' niga luha maoy imong paab uton. BUANG-4(on rnagdamgo ikaw nga nabuang, m~akdawat ikaw ug mga "regalo", maadun'ahan, ug rnarnatay nga tigulang., BUHOK-Kon m&agdaigo ikaw nga ang imong buhok sama ka taas sa buhok sa babaye, kana nagpaila nga ikaw talawan ug pagalimbungan sa baba'ye. Kon magdamgo ikaw- sa usa ka batbaye nga wa~huy buhok, gutom ug balatian mao'y modangat kanimo. BUKID-Mopanaw ikaw sa halayo nga dapit. BULA-Makadawat ikaw ug kuwarta kotL rnagdamgo nga nagbula, apan kon. kini nagligidligid sa' yuta, mala-ngan' ang pagdangat sa kuwarta kanimo. FIULAN-Ang bulan maayo.nga damiguon kay malagnmit magadala sa mga' maayong balita. BULAWAN-Tllinmad-on sa kahangol ang pagdamgo sa bulawan. BUNO-Dautan ug kahulogan. I3UNYAG —Matuman aing im'ong miga tinguha.

Page  9 ,on magdamgo nga mitambong sa usa ka pagbunyag, ug kon abaaye ang magdamsgo niii siya maminyo sa labing madali. BUYOG —Duiay mga kasamok nga modangt kanimo kon ikaw magdamgo nga giikusan sa buyog. BILYAR-Mahimutang ikaw sa dagkung kalisdanan kon magdamgo nga nagdula sa bilyar, urg kon ikaw may dalaga nga giulitawhan, supakon ikaW sa ga kaigsuonan ug kahigalaain niini. BUANq, TAMBALANAN SA-Pagmatngov sa imong lawas kon niagdamgo ikaw nga misulod sa tambalanan sa mga buang kay may balatian nga modangat kanimo. Kon ikaw misalod niini aron sa pagduaw lamang ug ikaw wala mabuang, ikalipay kini nga damgo kay moabut kanimo sa dili madugay ang higayon aron ihaw makabaton sa katakus sa pagtabang niadtong mga alaut nga nawad-an sa kabuot. BATA NGA MASUSO-Dakung kadaut, kasakit ug kabasulanan ang imong madawat koni magdamgo ikaw sa usa ka bata nga mastso. Kon makita mo nga kini masakiton, sa dili madugay adunay mamatay sa sulod sa imong panimalay. Ang dalaga nga magdamngo nga siya nanganak nagaungaw sa kasalianan ug nga siya isalikway sa iyang hiniguma; ang lalake usab r:ga magdamgo nga siya naminyo ug nagbantay sa usa ka gamay nga bata, kamatyan sa iyang hinigugma. BUKOG-Kon bukog ang imong gidamgo, kakabus ang imong giduloAg: -kon ang bukog may unod pa nga nmitlilit: maadunahan ikaw sa hinayhinay; apanl kon bukog sa tawo ang imong damguon, tilimad-on kini nga ikaw maadunahan tungod sa pagkamatay sa ua ka hi

Page  10 10 grala kuu. kabanay. BASAHON-Ang magmabdus nga magdam-. go ug mga basahon manganak ug bata nga mahimong makinaadmanon. Aug dalaga usab nga m.,,agdamgo, sa mga -basahon. makabana sa lalake u1ga malkinaadmanon. BALAY-Kon makita m saiogdamngo ang daghang kabalayan, kana timaan. nga ikaw mobaihin n'gadto, sa laing. dapift diin ikaw mah imong -finalipayon ug mahilayo, sa mga dautang t~inguha sa imong mga kaaway sa tago. Kon aug kabalayan mga- dagku ug ambungan, ikaw mahimong' malip~ayon Ug.mauswagon; ug kon balay sa hank maoy imong makita, dungog ug bahandi. maoy imong mnaangkon. Kon aug kabalayan mga gagmay, mahugaw ug guba, kakabus maoy imong ma~paabut. Kon aug kabalayan walh1 ma-. ngahuman' ug walay makasulti kani'mo ug ngano nga wala mahuman, diii matuman aug imong mga tinguha ug abuton lamang ikaw sa imong kamnatayon. BAHANDI-Mag-antus ikaw sa kapaitan sa kakabu's kon magdamngo'sa mga bahandi. DAGAT-Maayo ang imong pagsakay kon magdamgo, ikaw uga uaglakat sa' dagat. DAGUM-Limbong. DAHON-Dautan nga tilimad-on., DALAN-Kon halapad, mahawan ug hata-as, maayo, aug lawas; kon baliko, m'ahugaw ug masiot, ikaw masakit. DARO-Maayong damgo, alaung. sa mga minyo kay timaau sa kakugi. Maayo uga darnguon usab aug yugo, apan diii maayo alaug sa mga' suiogocon. DUGO-Makapauuuod ikaw -ug kabiliu kor, magdamgo sa dugo.

Page  11 1i DATO-Dautan nga damgo kay ang mnagdamgo kaniya mathimo nga kabus, ug kon' kabus ang m~gdamgo, diii na, gayud m'ouswag.,DUGO-Dautan nga damgo kon makita "mo sa kaugalingon mo nga lawas. Kon mak'ita sa laing tawo, kamatyan ikaw ug.sakopsapnmalay, kapildihan ug' mga bu'tang,, ug abuton ug raga kagul-anan. Kon kasio1non ikaw', diii madayon ang pagkasal tungod sa mga hinungdan niga.wala mo lantawa; ug kon m'agdamgo.ika'w nga nagkadugo ang irnong kamut, pagmatAngon kay makadagmal. ikaw sa laing tawo. DUGHO-Dautan nga damgo. ka alanig sa mga lalake maoy timaan nga adun'ay kaaway nga. naninguha nga kakuhaan sa buhat ang nag~damT-, go; alang sa dalaga, may mga 'tawo nga" naninguha sa jyang kaulawan; ug alang sa mga, magpapa.tigayon; nagpaila nga adun'ay mga kawani nga *nagsupsup sa. iyang patigayon pinaagi sa pagda'wat, limbong kun -panikas. DINAKPAN-Dautan nga damgo ka'y ang magdamgo nlini mahasulod sa atob tungod's'a pangutang.; tilitnad-on sa -kaminyuon nga. iwasulobon tungod sa dautanig'ba'tasan sa bana kuin asaWa. DIAMANTE~-Kaiipay uig kabulahanan maoy. ma'angko'n niadtong magdamgo.sa diamnante. Ang babay'e,.nga walay anak magdamgo niini. makabaton ug mfga maayong anak.GAKIT-Nag-paila uga ikaw mopanaw. -Kon, hataas ang gakit, hataas' ug madugay usab aug imong p~an~aw. GALINGAN-Ma~gmala-ay ug inusara ang irnong' kiriabuhi kon makita mo nga wala -magtu~yok ang galinga aaragaipynusab, -kon,

Page  12 i2 makita nga nagtuyok. GANANSIYA-Maadunahai. ikaw kon magdamgo nga nakaganansiya, apan kon kini nakabog pinaagi sa paglimbong, mahanaw usab ang taaan imo tnga katigayonan. GUGMA-Koin magdamgo ikaw nga giulipon sa gugtia sa usa ka babaye, ang imong kinabuhi pagaiprongpurongan sa mga dagkuing kasakit; apan kon ikaw maoy nakapaulipon sa gugma sa usa ka babaye, ang tanan kadaugan imo usab. Kon nagdamgo ikaw sa gUgma sa usa ka babaye nga- gulang; pagbantay kay ikaw maalaut. GUNTING -Mag-angay ug magmalipayon ang mga magtiayon kun maghinigugmaay nga magdamgo sa gunting. Dautan kini nga damgo aiang sa mga inagpapatigayon. GUSOK-K —Ri miagdaingo ikaw nga nabalian sa gisok, pagbantay kay ikaw, ug afig im6ig aMawa, man-agkabingkil. GUBAT-Dautan kiii nga damgo tungd kay ikaw, ug ang imong silingan, managkabingkil. Kon ikaw mao ang makadaug, makawang ang imong mga dautlng tinguha sa imong mga kaaway ug ag an kadaugan sa natad sa patigayon ug sa gugma maoy imong maangkon. GINHAWA-Kon magdamgo ikaw nga nagisiud sa imong panginhawa, pagbantay sa imong lawas kay kini maoy tilimad-on nga ikaw masakit. -H — HAGDAN-Maadunahan kadtong magdamgo nga misaka sa hagdan ug mahimong kabus usab kadtong magdamgo nga nanaug niini. HAGMON-Tilimad-on sa dakung kawad-on ug dakung kaulswan. Kon imong puniton, ikaw masakit. HALAS-Dautang tuyo sa usa ka lalake kun

Page  13 Nis hudhi sa usa ka babaye. HALGIT-Damgo nga makaulang sa imong kadauvan. HALOK-Magmasulob-on ikaw kon magdamgo nga mihalok sa yuta apan maangkon mo ang purongpurong sa kadaugan kun kamut sa babaye ng imong ihaa. oanon aing sa babaye ang imong gihagkan, makabaton ikaw sa 'ugma sa lsa ka babave ug matigayon; apan kon ikaw maoy gihagkan, adiinay tawo nga moabut sa imon hbalay nra wala mo hinangpa. HALWA-Bilanapguon ikaw kon may sulod apran makarawas kon Wvala. HART-Ikaw ma.saDian ung madungganan kon mardamgQo nra nakigrsulti sa hari. HITTK -G-Pagbanta. kon magdamgo ikaw nini kav kawad-an ka sa kaisipan. TITYAS-Kawad-an ikaw sa labinp mahal mo nga butang_ kon mawdamgo sa mta hiyas. Kon ikaw makalaanlasg ug hiyas 1u unya imong puniton, ikaw makasala sa usa ka sala nga makautulaw. MONT-Makadawat ikaw ug maayong balita kon magdamgo' nga nakadungog sa usa ka matahum nga honi kun awit. HUBOG-Kon magdamgo ikaw ra nahubog, nagmaayo ang imonp lawas ug mahimo nia sapian; kon ikaw nahubow bisan waln. miakainumn, rlautan nga tilimad-on kayv ikaw wnakasala s' di-!i maduwsv u1' kon ikaw nagsuka tungod sa imonr kanhllbom. ikan. mapildi sa sngal. HULAGWAY-Mahataas ang kinabuhi niadtong magdamgo sa ivang hulagway, apan kon magdamgo nva nakadawat niini, ang magadamgo Dnarabudhian. HIUMAY —Kalipay ug kabuhong mao ang ka

Page  14 14 hu'logan niilni. HI-GALA-L~on magdamgo ikaw sa usa ka higala nga buhi apan rnasakiton, moabut -kanimo sa diii madugay ang m~ga dautan n ga balita; apan kon siya maayog lawas, kana nagpaila nga siya mauswagon ug kanimo nagahandum. Kon magdamg'o ikaw sa usa, ka higala nga namatay didto sa laing dapit, ikaw makadawat ug balita bahin sa kaminvuon sa usa 'ka higala. HJGDAANAN-Mobalhi'n sa laing dapit kon" m,.agdani,,:,o, ikaw nga naghikay sa imong hi.-',daanan. Kon magdamgo ikaw. nga mitupad sa higdaanan sa usa ka dalaga, rnaminyo ikaw' sa diii madugay. HULMIGAS-Mobalhin ikaw ngadto, so usa ka dakba~yan diin ikaw makabaton ug daghang mga anak ngra lalake. Matigayon ikaw kon- maninguha ug kon may hinigugma, niaminyo ikaw sa labing madali sa babaye kun, lalake sa, imnong mga damgo. HALWA ---Kon may sulod, ikaw maminyo sa labing, madali, apan kon wala, talikdan ikaw sa imong biniprugma. Kon ang sulod. nga langgam sahaiwa, buhian sa laingr tawo, paghantay kay ang irnongr sinaaran tabanon sa, laing ta~wo.' JHALAS-Panal ipdan ikaw sa mga' i-nakaga'gahuni gikani sa imong mga kaawy Iko damg~o sa mga mancanap -nga ihalas. TIKUG -- — Maka'sapi ikaw kon magdarigro nga gi'tugkag ikug. JLAGA-Mga hipcrala nga wala rrio hlijih —i. INARHA N-Maayo-ng paladc aqlang ii iadtong r~nag-danri-mfo s-a iyang inahan, ug kon ma~gdamg'o n ga naIllkig-ipon sa pagpuyo sa imong inahan, diii gayud rnapuo ang imong katigayonan. Kon.

Page  15 .15' magdamgo ikaw nga, nakigsulti; kanilya, madawat mo sa labing madali n'g m.Aayong balita; apan kon gidamngo mo siya nga namatay, mat-. vigoni ang imong lawas ug mga, katigayonan. IRO-Ang mga higala niadtong magadamgo sa iro dili magmakaliton' kaniya. Kon ang iro gridamgo mo nga natulogr, ayaw kahadlok sa, bi~;an uxiwa; apan kon. kini ~mousig., bantaye usab,an~ig ixnong lawas ug mga butang aron mahilayo sa kapildihan. ISDA,- Maka-sapi ikaw kon. magdamgo nga, iiakakuha' ug dakung isda. Ang mabdus, nga nga magdamgo nga, nang-anak ug isda manganak usab ug bata nga patay.. ITLOG-Kalipay; kon ma~buak, mga lalis ug kabingkilan. Kon bag-o 'ang itiog aduna~y mga maayong balita alang ka~nimo. JSTRIBO-Sa diii maduga-y ikaw mo'panaw kon magdamgo fliini. ISPONGHA-Tilimad.-on sa d-akung kahangol ug dautang tinguha. KAHOY-Matigayon ang tawo nga kabus, nga magdamgoo nga siya, nagbugha, sa, kahoy, apan ai-ng adunahan -nga rnagdamgo niini rnahimo usab nga. kabus. KAGUTOM-Masapian ikaw ug paidunggan,kon magdamgo nga ikaw gigutom. KAIKAPOY-.Bayran ikaw sa imong mga kahago kon magdamgo nga gika'poy'. KALIG-UNAN-Dautan nga tilimad-on kon rnagd~amgo ikaw nga mitimaan sa usa, ka kaligunan. Ang lalake nga, magdamgo niinj mapil~di sa patigayon, ug ang babaye usa-b ng-a magdam.. g~o sa kalig-unan pagalluiban. KAMATAYON-May kaslo-n kon ilkaw mag(Iamgo nga may namatay. KANDlTNG-.-Masapj*an ikaw Ikon, magd~amgo

Page  16 is mnijii.KAN-ON-Luiban ikaw kon n izdaing': tiga nagkaon., KiAPATAGAN-Timflaa kini sa m'ga kalipay kon ang kapatagan nga imong makita sa imong damgo halapad, mahawan ug matahum. K..API-Dautan nga, daingo'. KRTIRO-Mga balita gikan sa usa ka higala n'ga atua sa halayo. KASAL.-Motambong ikaw sa paghaya sa usa kA minatay kon m-agciamgo nga mitambong sa usa ka kasal. Kon Jkaw mao'y gikasal, ikaw maoy mamatay. KASUBU-Kalipay. KARMILITOS-Kon ikaw magdamgo niini1 ikaw mahimong linimbongan sa mga pulong nga malimbu~jqgon, ug bakak. KAGABHION-Pagbantay sa kadaut nga mo-abut kani'mo kon magdamgo sa - kagabhion. KABATUAN-Daghang mga kadaut nga mociangat kanimo kon magciamgo nga nahasaung-at sa mga dagkung kabatuan, apan kon magdamgo ikaw nga, nanaug gikan sa dagkung kabatuan,. ikaw makabaton ug' mga, higala. KAUHAW-Kon magdamgo ikaw nga giuhaw apan wala gayud makainum, kana, tilimnad-on nga, ikaw diii na. gayud mousbaw sa imong kahimtang — bisan kon unsaon mo sa pagpaninguha; apan kon i'kaw nakainum ug natagbaw, mahim'o usab ikaw mga malipayon ug palaran.. KAILA ---Kon magdamgo ikaw sa usa" ka tawo nga imong kaila, laumi nga kanan g tawhana rnaayo ug diii magbu~dhi kanimo.*Kon dugay na kaayo nga kamo wala magkita ug ikaw wala rnaghandum kaniya,sa imong gidamgo, paabuta sa sunod adlaw kay Igkita mo ang usa k-a higala kun kaila sa dugay u~g nanlabay na nga p~tnahon.

Page  17 17, RALUWASAN.-Kon magdamg'o ikaw nga nlaluwas sa usa ka sumbong batok kanimo, kan'a wtiimad-on nga ika'w mak-agawas sa sumbong ug. mobarug sa dakung kaisug sa taliwala sa imon'g kaaway ug mahimo nga- tawo nga "malig-on ug mauswagofl. KADATO-Mahimong. kabus ug alaut kadtong Lawo uga magciamgo sa kadato.i~-AhADLOK-1Vaay'o kini nga. damgo kay kawacd-an -ikaw sa kahadlok sa pag-asdang on, im-ong mga kalisdanan. Makab-ut mo- usab ang irnong kaclaugan ug sa hinigugma diii ikaw talikdan. KABUG-Kon magdamgo ikaw sa kabug nga maglupad paghantay kay ikaw aalunay kaaway. Kon inakita nga naglup'ad. sa adlaw, ayaw katiadlok kay walay Ikabiiingganri nga -m-oabut ka-. i~iin0, apan kon makita mo nlga sa' gabii'maglupad, pangandam nga' daan kay adunay kacdaut Liga mociangrat kanimo -ug kay may naninguha ig'a iaing taw'o S'a babaye nga imong gihigugma., KATAHIUM-Kakunhuran ang imong katahU'Mh kun kaambong kon ikaw' magdamgo nga niatahum ku'n m'aambong.- Kon magdamgo ikaw' Lia mga higala. nga matahum, ISila mangasakit'9, ug kon makita mo nga midugang-ang, ilanig'O ka'tahum kun kaambong, sila mamatay. KASUKO —Kon magda'mgo 'ikaw nga nasuko' sa usa ka tawo, laumi,nga kanang. tawli ana mragapabilin nga -maayo mo rig'a higala. Kon magdtamgo usab ikaw ng a nasuko sa, imong hinigugrrna, laumi usab nga' siya diii gayuid maig-bu'dhi" ka'KATRJ —Maminyo ijiaw Pagsayo kon mag-' darngco uga naghigda sa usa ka" katri.' Kon ikaw iiaghikay lamang' sa imong -higdaaiian, kana tiI-imad-on uga ikaw mopanaw ug diimolk

Page  18 18 pag dall'. KAHA-Kon magdamgo ikaw nga miukab sa usa ka, kaha, ug nangita, sa usa. ka butang nga wala gayud igkilta., kana nagpaila nga magkaliP sudlisud'ikaw sa. salap-i Ug kapildi'hari Hg' salapi sa imong patigayon. KOMNETA-Dautan nga damgo kay moabut ang gubat ug uban katalagman. Mokuinhod ang imori g kahimitang ug angayan, nga maglikay sa mga kaclautani nga malagmit moduaw sa tawo nga -magdarngo niini LIBGUS-Tilimad-on' sa hataas nga kinabuhi. LUBNGANA2,N-Malipayong pagpuyo. LUBONG~-Kon magdamgo ikaw nga gilub-onga nga, buhi, matiga'yon ikaw ug mahirnong makagagahum.L.UMOS-Kalipay ang mo-abut sa usa ka lalake nga magdamgo nga siya nalumos. Malipayon ang- kaminyuon sa babaye nga. magdamg'o usab fliiii. LANGJT-Kon makita mo nga mati'n-aw ug masayag, maminyo i'kaw s'a labing madali; kon matina, sa, kapula., kadungagan ang imng bahandi; kon dinag-uman., modugang ang imon'g kakabus; u g kon ikaw mikayab ngadto sa la'ngit, makab-ut mo ang usa, ka dakung dungog. LJGID-Dautan nga damgo. LINUG-Kon magdamgo ikaw nga ang. i'mong balay natay-ug. sa linug, pagbantay kay ikaw, ang pangulo sa panimalay, masakit. LINGGANAY-Maayo -nga damgo kay magadata sa. mga maayong bali'ta sa. magadamgo. Ang,mga batan-crn nga magdamngo nilni mangaminyoQ pagsayo, ug kadtong adunay mga, patigayon,' matigayon usab. LANGGAM-Da'utan nga damgo alang sa

Page  19 I 19 mga sapia'n kay kapildihan sa ilang baha-ndi. Maayo kinj nga, damgo, alang sa mga, kabus labi nia kon mabati ang awit sa rnga, ianggam Ikay kini maoy balita, sa pagbaihin sa ilang kahimtang gikan sa kalisud ngadto, sa kasayon. Kon ang Ianga ngamakita mo sa imong danago adunay matahum uga, bai'hibo ug diii m ahadlok k,-animo, laumni nga, ikaw mahimo, nga mausw'agon ug talahuron nga lung-soranon. LUTO-Ayaw paggikan ko-n ikaw magdamgo ngra nagluto 'kay kining danagoha dautan ug tilmad-on. Kon mnagdamgo ikaw nii'ni, kamatyan ikaw ug sakop sa, im'ong panimalay ug diii magr~nalipayon sa mga, damgo mo, sa gugma. Kon ilkaw -nagluto lamang kay mikuvog sa usa ka I ubong, sa diii madugay ikaw motambong sa kasal sa usa, ka, suod nga, higala, kun kabanay. LUNGON-Dautan kaayo uga, danago kay aug nmagdamgo fliifi kapildihan niadtong labi niya nga. gimahal.MAIS-Kon mags'uga, kadu'ngagan ang imong banay. 1 MANLALABANJ-Mga dautan nga balita aug imong madawat, u'g kon ikaw -magdamgo, n'ga nakigsuiti kaniya, kapildiha-n ikaw' sa im'ong -mga butang. -MATADERO-~-Kam'atyan ikaw. sa usa, ka higala kun sakop sa, imong kabanayan'kon" ma'gda mgo ikaw sa, mangingihaw kun sa matedero. MAN'OK-May maa~yo, nga balita,' na-ion mada7 tkon rnagdaImgo ikaw -nga.nagiluto ika'w, MASKARA, uL'b. MTILON-'Mamaayo- ikaw s-a irnong ba'latian kon ikcaw ma-sakiton, kon ikaw mag'damgo nga.

Page  20 20 nasrkaon sa tnfon. MTSA-Tlatagar ikaw ni Bathala -sa usa 'ka hataas n'ra kinabuhi nga tugob sa dungog ug himaya kon magdamgo ikaw riga mitambong, sa uia ha misa. MUSTSA-Dutannga damgo gawas kon damvuop sa usa ka mananambal. MUTYA-Mcra kam~ingaw ug mga luha. MIDYAS-Tilima'd-on- sa kakabuss sa tawo nga magda mgo sa midyas nga sida; kon busloton kun gision ang midyas, ang magdamgo ka~pildihan sa lyang rnga butarig, apa-n kon nag'damgo ikaw nga naghbibo sa, imoncr midlyas, makadawat ikaw uir sala-pi. MANULONDA-Maayo 'kaayo nga damguon anq manulonda kay ang magdamgo kaniva, makabaton ug mg~a higala -nga buotan. ug makiangayon. Kon babaye n-ga -minyo any magdamgo sa manulonda, aino' iyang -bala'y mnahimo, ncra langit sga kaiav, kralinaw ulz kabulaghanan. Ron duha ka manulonda angn- makita niya sa iyang~ damgo, sa- walav-x duhaduha kaluha ang i'sunod niya sa T~ac-anak. MANSANAS-Maayo kIni nqa damgo kay ang magdamgo. sa mansanas mnahimonfr bulahan sa iivaing npatigayon ug sa iyarnr kaminvu~or. Ang bahaye riga mabdus nva magdamgo miini manganak ug, bata riga mahimong tawo nga bu'lahan ug 'Cdu~n ganan.. MlANTIKILYA-Maayo kining damgoha kay tilimad-on sa kalipay. ug mga hudyaka. Maminyo ikaw pagsayo kon ikaw may~ si~naaran, ug kon may buruka. ikaw usab angr makadaug.. Kon may 'hig'ala, ikaw nga ginaabut ngma gikan sa, la.ing, da-pit, kini siya -moabut sa labing -madali ugr.sa walay kabilinlqgan. Maluwas sa ta, ang kalisdanan ang naagdamgo sa mantikilya.

Page  21 21 MARTILYO ---Ang tinagaktalk iiiini i-iga miabati m-o sa imong damigo maoy tilimad-on sa m-aayong patigayon, nig kon. ikaw rnamumuo. mvxgapadayen ikaw sa imong buhat sa maayo ncri silhohI Kon dalagra ang mnagdamgo nilni, sivamminvo sa usa ka lalakeng makugihon ngw-a maoy miakapabulahan- kaniya. 'NTUNA-Makadawat ikaw ugc kuwNIarta konma,,-gdcamgo nga ginuka. NGIPON-Kon magdamgo ikaw sa ngipon ugca rnaayo uig maputi, maminyo ikaxv sa usa ka babaye nga matahum. Kon magdamigo ikawNN viga natay-og ang imong ngipon, ikaw masakit, aimn kon usa, niini mahingo, usa ka higala kun scakop sa imo'ng. banay mamatay Kon ang ta,tian rnapungal, ikaw mao usab ang mamatay. E'-on ikaw magdamgo niga gisakitan laman.-Y sti ng~ipon, hibatunan mo ang dakung kalipay SuIOdI sa katilingban. NGJXVNGJW-Daiitan khini riga damgo kay i'kaw masakit, mahimong kabus ug.abuton s'a daghan kalisdanan. Walay kaayohan ikaw nga m-apaabut tapus magdamg~o niining,- lang'gama-: MAPA-Kon magdamgo ikaw nga nagdungaw 'sa us-a ka mapa, may hig'ala ikaw nga miipanaw ngya sa diii madugay moabut. No1"n ikawv may h-inigugma usab ngra mipanaw, siya mopauli sa labing. mad~ili. PAGDUMOT-Ikaw giduimtan kon naordamo Co nga nagdumot sa usa ka tawo. PAGLUWAT-Mousbaw ikaw sa imon-g kaI ungdanan kon ikaw magdamgo naga miluwat sa imong katungdanan. PANAMILIT-Kon ikaw manamilit kun miakabati nga adunay nanamilit, pagf'bantav k1,av miayv (hlaitan nga bcalitca ng'a rnoabut kanimo.

Page  22 22 _PA NGADYE —K-Aaayo nga damn)o kay ka ayo.hani aug mapaabut mo sa kaulahian. PANGAIBUBHO~-Jkaw budhian. PANGANOD-Kauswagan kon maputi; dautan nga panahon kon maitum. PANGAYAM-.Kon magdamgo ikaw nga nangcayam, ikaw pagabutanghutangan; apan kon mipauli ikaw gikan sa usa ka pangayam, makadawat ka ug mga maayong balita. PANGULO —Kon magdamngo ikaw nga nanigulo sa usa ka patigayon, mahimo; ikaw ngamakaluluoy; apan kon magdamgo ikaw nga mi-. litwat sa pagkapangulo, mouswag usab dayon anI.llu imong pagkabutang. PANGLABA-Ang lalake nga' magdamgo uga siya nanlaba masapian ug ma'uswagon; ug aug babaye nga magdamngo uniuli gipaila sa iyang kahuyang. PANUGAL~-Kon sa imong damgo ikaw nan1Ugal ug nakadaug, kamatyan ikaw sa usa ka higala. Kon ikaw napildi', mobAihin ikaw. ug pinuy-anan. PARI-Ikaw masarkit ug manugid sa imongr mga sala kon, magdamgo sa Usa ka parl nga rn agsutana.!PAYONG-Magbag-o ug hinigUgma aug babaye nga magdamgo ug p'ayong. PERIKO-Uloulohan ikaw sa mga dautan t.awo kon magdamgo nhlning langgama' Kon habaye aug magdamgo, pagaluihan siya' sa ivangy hinigugma. " PINJGAL-r-Matigayon ikaw kon magdamgo uga nanabako sa usa ka. pinigal, apan kon -wala kadagkuti, kadaut ang modangat kanimo. PINTAL-Tilimad-on kini sa imong pagkamalimbungon, kon magdamgo nga ikaw nagpintal sa imong nawong. 'Kon nagpintal i'kaw sal aping sa usa ka babaye, ikaw pagaluiban niya.

Page  23 23 PJNYA-Maayo nga damgo kay ragdala 88 niga kabulahanan. Kon babaye ang miagdamcgm sapian ang iyang mabana. PJTLOK-Kon magdamgo ikaw nga imonggripitlok ang imong kaaway kana nagpaila nga. i kaw mao ang m~ananaug. POLTS,-Pagbantay sa mga higala nga mabudhion. PIYSPORO-Tilimad-on sa pagkadato. PUTHAW-Dautan nga damgo. Ang binaga nga puthaw maoy tilimad-on sa umaabut nga sinamaray. PAGBJYA-Dautan nga tilimad-on ang pagdlan~igo- nga gi~biyaan mo ang imong kauban kay kawad.-an ikaw sa imong mg-a higala ug mga frnaayong kabubut-on nga malisud na magbalik, kanimo. Kon magdamgo. -ikaw nga ikaw maoy g)i biyaan, pagbantay kay adunay kadaut nlga rnodangat kanimo. PAGKUHA-'Kon magdamgo ikaw nga may inakuhaan sa bata niga gimabdus, pagbantay kay adunay kasamok nga modangat sa imong asawa. Kon b-abaye ang magdamgo nilni, kinahanglan,ngYa batunan ang dakung pagbantay sa, lawas kay kon diii, moabut ang -dakung balatian sa irnagadamgc. PAGKAGIW-Pagmatngon sa imong mga lakang kon ikaw magdamgo nga mikalagiw kay kon diii ikaw. magmatngon, makasala, ikaw sa uisa ka buhat nga makauulaw kaayo kanimo. Kon magdamgo. Thaw nga, nakakita, ug laing tawo nga mikalagiw, pagbantay usab kay may usa k%,a dauta'ng tawo nga imong hisugatan nga makighigala kanimo. PAGDAUGDA-UG-May kabingkilan ikaw inga mapaabut batok sa usa, ka, tawo nga haduol sa imong patigayon kon magdamgo nga, gidaug.. daug kun gipakaul~awan. Kon ikaw may hini

Page  24 24 nioma, pangandamrn ga daan kay adunay tawo 'nga bLuOt modaut kanimo sa atubangan sa inoug hiliig Ugrin a. PANAPAW ----Kon magdamgro ikaw nga g~ipatimlay aron makasala sa pagpanapaw, ug unya \vala madaug sa gahum nga yawan-on, laumi sa wvalav Iduhaduhia nga augy imong kinabuhi rnahiimo)ng mau~swagon ug labing balaan; apan kon ikraw madaug sa panulay ug makasala, paabuta Lisab ang mga kagul-'anan nga modangat gayudl kanirno ug aug pagkahanaw sa tanan damgo sa usa ka kinabuihi nga malipayon sa salag' sa imong grugma. PA LANGGANA-Makakaplag ikaw tig bi nuliiat nga irnong higugmaon sa tinuod koni magdarngo nga nagkaon sa sulod sca usa ka paiaug-.1_<Cana; apan kon dlii gamiton aug daku.n1g pa'Ig)niatngoni, dilii mo rnaangkon ang una mo nga hili ii gn Uira. PANGAIJIGO-Kon rnagdamgo ikaw uga nalig-o sa tubig uga malinis ug tin-aw imong maangkon ang tanang kadaugan iig kabulahanan sa Lgugma ugc sa patigayon; apan kon ~aug tubig mahUgawt Wug rmalubog, ang kasubo, kaguol, kakabus ug aug balatian sa lawas mo aug imoug maangkon. PU'IYUKAN-Maavo kini nga damgo kay ikaw mahimoug nau~swagon ug bulahan. Alang sa miga adunahan, sila mahimong mga dunggyanan itgr tinahud sa tanan ug alang sa mga kabus, makab-ut nila aug panginabuhi nga masayon ug(hamugaway. PAGPANGANAK-Kori aug usa ka babaye gaMin1YO ragdarngo nga siya nangauak, takus iniya ka —laiuman lnga mamaayo augr iyang anak ug mnaiuxas sa kah.-dscanan. Kon dalaga aug magyaclnmpo nga siya nauganak, kawad-can siya sa iy altug kapuitli ug mak.asala.

Page  25 25 P13NG KOL-Karnatyan i kaw s.,a imong asaw a-, b"auna kun anak kon -magdamgo nga makakita sa I sa " ka tcawo uga gipuingkoian s-a- kamut kun till. PAMASOL-Dautan nga damgo h~ay maoy ru,,agadala sa mga kagubot sa irnong kinabuihi Ang rnagdamgo sa pagparnascl may dautang tuy~o sa p~agbitik kun pagpasulod sa usa ka ta-wo,sa iyang laang, ug kay buhat nga d-ill matarung, kinahanglan nga likayan ug santamo da~yon. PANA-Adunay Mga taw-o nga naninguha sa imong kadautan kori ikaw mnagdamgo nga gipara tiig naigo fliini. PAGTUNGAS-Kon rnagdamngo ngal ikaw mi-, tungas sa usa ka bukid, kana niagrpaila nga maangkon m-o ang paiwa sa kadangan batok s-a ta-nan mongr mga kalisda-na-n..PAN'-Non magdamgo ikaw nga nagluto ug pan, kasubu ug kamatayon sa imong banay ang imong, mapa~abut. Kon mga matam-is ang gidamgo mro nga imong giluto, ikaw mnotambong sa us-a ka kasal -sa diii madugay, ug kon kini diii mnahitabo, ilkaw hinuon mao ang 'kaslon'. PATIGAYON-Kon magdam'go ikaw' -nga' iapildi ang imong patigayon, pagbantay nga dihi ik,-aw makahimo ug mga- buhat nga yam-iravi 'sa irnong mga higala. Pagmatngon sa imong m-ga lakang sa patigayon kay malagmit nga hisuga,-i tan mo ang kapildiha-n nlga makaalaut s~a tibuok mo nga kinabuhi. PAGDUGU-Kon magdamgo ikaw nga mayv loahin sa imong la-was nga nag'dugii, tilimad-on kini sa iisa ka hataas ug, rnakuli nga mnaayo nga balatian labi na kon darnguon mo nga diii gayud matang-on. RE POL"LO —Da utan nga bal ita. SAiBON-Ma~g-agi Lig kcalisdanan ang imong

Page  26 26 pa tigayon. SAKAYAN ---- Koni makita sa matin-aw ug maliniaw nga tubig, kali'pay'; sa malubog, kI.adauitan, SALAG-Kadungagan ang sakop sa imongv panimalay kon magdamgo ikaw sa salag sa langgain. SALAMIN-Mabudhion. SALAMPATJ-Maayong damgo kini, ug k0n makita nga maglupad, aduna y maayo nga balita. SANGGI-Pag-.uswag sa, patigayon. SANTO PAPA-Kalipay nga dayon sa laing kalibutan. SAPIN-Maayo, nga daingo kon ang sapin nga gidango. bag —o, apan dautan usab kon magdam-. go ikaw nga nawad-ani sa imong sapin. SAYUP-Kon magdamgo ikaw nga niasayup, rnatngoni pag-ayo ang imong Iihok; kon imong hikapla~gan ang sayup sa usa. ka babaye ngca imong hinigugma, salig kaniya kayv siya magmakanunayoii kanimo. SAPOT-Pasidunggan i"kaw kon magdamigo niga bag-o ug sapot,, apan kon masunog, i'kaw abuton ug inga kadaut. Kon magdamgo ikaw ig,,a nagluto, kalipay ang modan-gat usab kanimo, SJBUYAS-May hisusihan ikaw nga may ti — nagoan. SIKWATE-Maayong lawas ug malipayon nga kinabuhi ang maangkon niadtong magdamgo uiga siya, nagdalhop sa. sikwate. SJLHJG —Maaylo alang sa patigayon kon mag-.daingo ikaw nga, nanlihig sa kaugalingon mo ng,~i lawak, apan kon nagdamgo 'ikaw nga nanilhig sa silorig, dautan usab ug kahilogan kay abuton, ikaw ug kadaut. SILPI-Ikaw masapian kon rnagdarngo nga gisilpihan.' SIMBAHAN —Maminyo. ikaw kon magdamgo nga nagdula sa sulod sa simbahan. Kon ikaw

Page  27 27 mnist dod, ikaw kaluy-on; ug kon nagdamgo nga nagilukod sa, simbahan, maayo ang kahulogan sa imong damgo. SJNGSING-Dautan nga damgo kon makakita ikaw ug singsing sa tudlo ni bisan kinsa. SJYA —Kon siYa nga tuwangtuwang, makahupot ikaw ug maayong katungdanan. SJYUDAD —:Makakaplag ikaw ug mga bahandi kon makita mo ang usa ka siyudad nga walay nagpuyo, apan kon makita mo nga nasunog, kabus ikaw ug palad. SUBA-Maayo, kon matin-aw. ang tubig, apan3 dautan usab kon malubog. SUGA-Kon imong dagkuta'n, tilimad-on sa mga 1uha ug mga kagul-anan; kon mapalong dayon, timaan nga ilKaw hamubo ug kinabuhi. SUKA-'Kagubot sa. panim'alay moabut, kanimio kon magdamgo ng-a miinum, ug suka. SULAD-Dautan ug tilimad-on. Abgavan nga balhinon mo ang dautan nga, mga batasan kon magdamgo sa sulad (Infierno). SULAT-Makadawat ikaw ug mga maayong balita kon magdamgo nga nagsulat k-tIn makadaxvat ug sulat, SUNGAY-Bahandianon ikaw kon.magdamgo ikaw nga nahimong sungayafl; apan kon makakita ikaw. ug usa ka tawo nga sungayan, may kadaut nga moabuit kanimo. SUNGKOD-Tal~ikdan ikaw sa imong hinigugmna kon magdamgo nga nagsungkod; apan kori makakita ikaw ug usa, ka sungkod, ikaw masakit. SULO-Maayo nga damgo, kon ikaw maoy magdala sa sulo. SIRBISA, —Kon magdamgo, ikaw nga nag-imum nilini, adunay mga kasamok nga imong mapaabut. SJBUYAS-Kon magdamgo ikaw niini, ikaw makakaplag ug usa, ka maha) nga tinagoan kuni

Page  28 28 hiyas sama, pan-anglit sa salapi kun mahal ng-a bittagnga nawala. Kon nagpanit ikaw sasibuyas,, u g gihangan ang- irnong mata sa iyang duga, paaLut ng my kabingkian ikaw batok sa mga, hilgala kun oglnsakpan sa imong panimalay. SUMJ3ONG-Kon ikaw. magdamgo nga grisumbong sa mga hukmanan tungud sa usa ka. saia, nga irnong nabuhat, pagbantay ka'y rnoabut kanimo ang dakUng kadaut; apan kon ikaw usab) maliiwas, tung'od kay xvatay sala, laumi ngva kckn ikaw m'ay mga kaawvay nga naninguha. sa i mong pagykapu~kan, iPga sila diii gayud makcaclamg sa imong- gahum ug nga ikaw makabaton uig mga bahandi tungod sa kaugalingyon MO ngac rnga panlimbasug, ug sa rrga butang nga hina — tag kanimo sa imong mga higala.. SAYAW-,Kon ikaw magdam~go nga misalmot sa usa ka malipavon nga sayaw diin igahibalag mu aug daghang mga tawo, mapaabut muo aug dakung kailpay ugr mga mnaayong balita. MagImIatipgyon1ikaw sa imong gugma ug makabaton LigT riga anak nga makalipay kanimo. SANGA SA KAHOY —Kon damgoon mo ngya ang sanga sa kahoy molambo, mahamugawayt ang imong pagpuyo ug makabaton i'kaw ug dagehang mga anak nga maoy makalipay sa imong kaugalinigon. TABUAN-Kon makita mo aug usa ka dakii nga tabuan kun tiyanggihan, diin ginabaligya. ang' tanang lagutmon, sa dili madugay rnagki-. nahanglan ikaw ug salaipi nga malfisud mo kaayo nga pangitaon. TALJSIK-Maayo ang damgo nga talisik kon dili inubanan sa hangin. Kon makusog, adunay tawo nga imong ikalalis. TALO' Kahuyang.

Page  29 TAMBOK-Mawagtang ang tanan 'mo nga ka-~ r ul-aiian kon magdarngo ikaw nga nagkaon sa tambok, apon kon ikaw mnaghiwa sa tambok, talikdan ikaw sa mga, higala ug mahanaw ang I.mong b-ahandi. TAMBAL-Matigayon ikaw kon rnagdamgo r~ga naghatag ug tambal; apan kon ikaw maoy nag-inum sa, tambal, ikaw mahimo nga makaluI uoY. TANAMAN-Modaku ang imong katigayonan. TAYTAYAN —Matigayon ikaw kon magrdamgo nga, milabang sa taytayan. Kon ikawm-yahulog niini, mapildi ang imong patigayon ug walay palad ikaw sa gugma. TIMBANGAN-Dakpon ikaw ug paatubangan,,a mga hukmanan. TINTA-Matuman ang imong mga tinguha. TUBIG-Kon matin-aw ug mag-daligdig, makaidawat ikaw ug maayo ng balita gikan sa laing diapit. TOKTUGAOK-Kon mabati mo ang tinuktog-aok sa manok sa, imong damgo, kana, nagpaila sa- rnga maayong balita nga moabut kanimo. TOKMO-Maayong damgo alang sa mga sug~arol ug alang, niadtong managhi'nigugmaay. TINIDOR-Pagbantay sa, mga ulog-ulog. TAMBAG-Tilimad-on nga ikaw an sa'_a kalisaiulnan kori magdamgo ik'aw nga gitambagan. Kon magdamgo ikaw nga -mihatag ug tambag, laumi nga, ikaw mahi'mong lungsoranon nga laLing tinamod sa. mga kaila ug higala. TAMBOL-Dautan nga damgo kay moabut aing usa ka nasudnon nga kasamok kon kagubot. TUNOK-Kagul-anan, kasakit, ug mga kalisdanan ang kahulogan nilning damgoha'' ULITAWO-Ang dalaga ng'a magdamgo nga

Page  30 30 nakigsulti sa u-sa, ka, ulitawo diii na, gayud maminvo. Kon kini iyang makita lamang apanj dila sultihan, ug kon- siya, diii tigulang nga, ulitawo, makadahum pa, ang magdamgo nga, igkita ipa niya ang usa, ka, hinigiigma, kun higa'la. U-PAW-Dhiutan nga damgo kay masakit ang rnagadamgo nilni. Ang dalaga nga, magdamgo nga upaw ang jyang hinigugma, kamatyan sa lyangr hinigugma, ug kon ang dalaga magdamgo nga, siya, walay buhok, diii, gayud siya-mousLaw sa lyang kahimtang ug di na, maminyo. UWAK-May mamatay kon magdamgo ikaw niini. UHONG-Masakit ikaw kon magdarngo ngra niagkaon sa, uhong, apan makatigum ug, bahandi' hon. magdamgo nga, namunit lamang nilni. UKBAN-D~autan nga, da-mgo alang sa, tanan. Alang sa maahngga, kinj maoy tilimadon sa pagkabugnaw sa, mga pagbati ug sa, katapusaniq pagrhinilay-anay. Kon sa ulahing mga, adlaw ikaw maminyo gayud, daghang rnga, kabingkilan ang imong mapaabut. -Alang sa, ragpapatigayon kining damgoha dill maayo kay maoy t-ilimad-on sa, pagkahapay sa, patigayon tvingod sa pangawat kun panikas nga. buhaton.sa bahin.,-a mga, kawani sa, magadamgo. Alang sa. maguuima, dautan usab kini nga damgo kay maoy timaan sa, mga, abut nga, diii maa~yo. UMANG-Pagbantay ~sa mga tawo nga, dautan kon magdamgo ikaw sa, umang kay malagmit kaayo mahitabo nga, tungod sa mga, dautang tinguha niining mga tawhana, ikaw hitaboan sa mnga Ikadaut. ULJPON-Angayan palandungon sa, babaye uIga magdamgo Dga, slya ulipon ngIa dili gayud niyva hikaplagan ang kabulahanan ug kalipay sa lalake'nga iyang nahimong bana; flga kon ang

Page  31 31 iyang bana mamatay, siya biyaan niini' nga walay nahot ug walay kaugalingon nga takus niya mnaangkon. ULAN-Ang damgo nga ulan kanunay daLutan ug tilimad-on labi na kon kini iniubanan sa mnakusog kaayo Dga hanginl. Ang ulan sa tingpamugas riga diii inubanan sa makusog ngra hangin maayo hinuLon ug til'imad-on labina niadtong managhinigugmaay. UBAN-Kon ika.,w magdamgo nga giuban, kana tilimad-on sa usa Ica lawas nga nagaant"us, sa us,.a ka balatian; sa patigayon nga nagpadulong sa kapildihan, ug sa nagkab'ugnaw nga gugmna sa imong hini'guigma.

Page  32 *Ma Dag-oug Dugani BAJLE.-Kon, maddanigo iJkaw- nga, mitanibong sa usa. ka sayaw, kana timaan nga, ikaw kbinlan ug saiapiL BARIL-Mahimo ikaw nga, sapian kon kinfi makita mo ' nga puno, apan mahimo usab nga kabus kon makita 'nga, W'&1ay sulod. BALYINA —~May kadaut nga modangat kanimo. DUWANG-.-Masapian ikaw kon makita nga m~ay sul'od, apan kon. wala, mahasul-od ikaw sa pagu-ra,, gutarig-. PAGPAHULAM-Dautan kaayo nga dam~go, ka-y' libutan ikaw sa, iga, kabus nga mga, kabaiiay nga, makasamok ug diii man ugalfing makaputo kanimo..SULAT-Makadawat ikaw ug balita, gikan sa usa ka, higala' nga dugay na nga wala, na igdungrog; ug kon ikaw maoy nagpadala, sa sulat, sa dii-i maclugay ikaw makahimo iig buhat sa, kalu-. oy. TINTA-Kon, magdamgo ikaw nga naggamit ugr tinta i~kaw magmauswagon; apan kon kini mausik ug magkatinta-ang imong kamut,. diii' matuman ang tuyo sa, imong. rnga sulat. SAMIN-Kon magdamgo ikaw 'nga nanamin, kana maoy timaan nga ang imong patigayorn mapil-di kon diii madal-i sa, pagtabang. Gilibutan ikaw sa mga, suloguon nga, malirnbungon ug kinahanglan nga ikaw maghantay ug diii pada-. ug sa niga pagdal'ayeg ug ulog-ulog.' P]JLGASq,-DIautan ug malimbungon nga. nga higala, niabudhion nga, hinigugma, ug kapildihan sa imong patigayon maoy tilimad-on niini-ng damgoha. RIPA-Dautan nga, dam~go kay mahitipkon ikaw sa, mga, tawo nga dautan, maaiaut tungod sa gugma, nga 'maiimbungon, ug kawad.-an

Page  33 33 sa n-i~aayong dungog sa, imong pagkatawo. TAMBOL-Kon madungog mo ang tinagoltol sa tam~bal dinuyugan sa tawag sa gubat, pangandam nga daan kay may mg'a kabingkilan nga' modangat sa, imong kaugalningon ug kay moabiit sa diii madugay ang kagubot nga nasudnon. KABILIN-Maayo nga damgo kay makadawat ikaw ug katigayonan. Maayo usab~ kining damgoha alang s~a managhigugmaay. NGALAN-Dili na, gayud maminyo kadtong magdam~go nga, siya nagbalhin sa iyn galan. SALAG-Sayo nga kamniny~uon, ug alang sarniga rninyo, kalipay sa pagpuy-o. MANTALAAN-Makadaw~ kwu bait gikan sa usa, ka, higala, nga maoy makapugos kanimo sa pagbi'ya sa imong pangita karon ug sa pag-uswag. sa, imong pagkabutang. Makatukod ikaw ug kaugalingon mo nga 'patigayon masapian ug madungganan.. Kon. ikaw ulitawo' kining damgoha nagpasabut nga maminyo ikawsa usa ka balo, moasdang' sa usa 'ka dakung bbruh~a, apan kini imong madaug. Kon ik~aw may hinigugma, ki~ning, da~igoha nagpasidaan nga molangyaw ang imong hinigugma sa halayo nga dapit ug madugay nga mopau~li apan nga maniinyo gayud kanimo. SANTO KRISTO-Moabut kanimo ang dagkung mga kalisdanan kon magdamgo nga nagdala ikaw sa usa ka santo kristo. Kon diugavy ang pagdala niini kana nagpaila nga makaantus uig maluwas sa. urnaabut mo nga mga kalisdanan. TABANOG-Maayo nga, damgo kay' tilimadon sa pag-uswag sa imong pagkabutang'. Kon ikaw ang ~nagpalhupad fliifli madawat mo ang ka.tungdananl sa luingsod ug mahimong tawo' nga talahuron. Maayo kining damgoha alang sa-c rnga mag-uuma nga, makadahtim sa rmg~a dagykung abut.; sa mga mnagpapatgyolngakal

Page  34 34 nan sa, daghang mga baligya; sa mga tawo nga mnopanaw sa, kadagatan kay -magmaayo ang paflaw; ug maayo kaavo labina, alang niadtongr mnaa babaye nga nabalo. K~UTO-IBalatian, kakabus, ug, kalisdainain maoy kahulogan nhiining damgoha. *.*on ikaw mamnuo, ikaw papahawa-on; kon ikaw anaa, sa pagpatigayon,, k'apildihan ikaw ug sal-api; ug dautan sa, tanan, ang magadamngo nli'ini,, kon hadu'ol nga rnga kabana, abuta'n ug mga, dagkung kalisdanan. Malagmit ikaw isumbong sa, hukmanan tungod sa, utang nga. wala, mo hibayri kcon magdamngo ikaw sa, kuto. SANLA-Daghiang mga, kadautan nga, moabut k ranimno kon magdamgo nilni. Buot usab ipasabut sa damngo nga ikaw makasasala, ug ng-a havan bilangguon tungod. sa i'mong sala..Makabaton ikaw ug daghang mga kaaway, ug pip'ila ni'ini kanila, haduol kaayo kanimo. IKAMAISAN-Maayong law'as, malipayong banay, maayong pati'gayon ug dakung bahandi maoy kahulogan niini. UWAK-Tilimad-op sa, kamatay"on. Adunay ilubong kon magdamgo ikaw nilni. TAMBOKL.-Dautan nga. damngo kay ang magadamgo malagm'it nga. masakit. Maa'yo pa *nga, magdamgo ikaw nga mi1daut kay sa mitambok. LIT-AG-Mahasulod ikaw sa, dagkung kalis.. danan kon magdamgo nlga hinglit-agan, apan kon ikaw- -na'kagawas, kabulahanan maoy imong maangkon, madungganan, bisan kon butangan ikaw sa, daghang mga, kaulangan sa. imong mga k~aaway.' SAMAD-Kon magdamgo ikaw ug mga. samad kan'a nagpaii.a nga, ikaw' adunay. babaye kin lalake -nga gihiguga Ma~ayo kininv~ damgoha, niadtong.mga, tawo nga, anaa, sa, patigayon.. "SINGSING-Ma'minyo ikaw sa lalake kun ba

Page  35 35 baye -.nga, imong gihigugma 'kon magdamgo nga gibutangan ug singsing ang i mong tudlo. Kon magdamgo ikaw nga' kini nahuslo sa, imong tudlo, ang, imong bana magluib kani'mo pinaagi sa pagpamabaye sa, usa, ka babaye nga dautan uga ixaoy rnohakhak sa. tanan niya nga, katigayonan; kon.magdamgo nga kini naputa,. ang iyang bana, mamataty; ug kon magdamgo nga, ang tudlo niO gilupuitan' tungod kay gamay 'da kaayo ang singsing ug masi-ut, adunay masakit sa banay sa. maagadamgo. Mga KaraagTg Tinuho~an sa mga Kuiiiln ug Tambalan Usa" ka, sugarol nga akong ka'ila miduaw kanako diii pa dugay karo'n aron sa pagbaligya sa usa ka, basahong karaan- nga sinulat' sa kamut nga. matud pariilya, gibilin kaniya sa usa ka ti-gulan-g ngra kublan~ ug tambalanA'a di'ha nga kini. dayon na mamatay. Tungod sa kal'uoy ko kAng9 Piktoy, gibayran, ko siya, sa bili nga, duha ka pisos _nga maoy iyang gi'pangayo nga, bayad sa basahon'. Gibasa, ko ang basahon ug nakitat nga maoy usa ka basahon sa mg'a kara~ang orasyon ugy su gid sa, mga, katingalaha-ng antion'g-anting ug utban' pa nga, mga pinusong sa atong mga maayong lake nga mga Ikublan ug tainmbalan sa kabukiran. S4a- akon'g pagsabut, diili na, magpulos alang kanato kining mga kala"kiha, apan kay i hunahun-a ko nga makalin'gaw sa mga, mag babasa, gihulad ko dinhi ang pila kanila fling mosunod. nga, mga tudling.Paagi Aron. Dili Ikaw Hiikit=an P a-gkuhag9 dalunggan sa usa ka iring nga itum ug pabukala kini sa gatas'sa baka usab n ga itum.

Page  36 36 IpuLtos kining dalunggan nga putol sa imong kurnagku ug ikaw' diii na gayiid hikit-an sa imong rn ga kaaway. Aron Diii Mai'go ang Butang nga Luthangon Pagkuhag tinagsip sa kahoy nga naigo sa Iiti ug ibutang kini sa luyo sa butang nga buot luthangon. Bisan kinsa -ang moluthan'g diii gayud makaigo sa butang n-ga ig-unon. Lumay sa Iro ug Uben nga Mananap Aron mouban kanimo ang iro kui —r l-aing mananap nga buot mo nga lumayon,- ihonghong mo k-ining mosunod nga mga pulong sa. tuo nga dalunggan sa mananap': Si Gaspar mag tudlo kaniMO, si Baltazar maggapus, kanimo, ug si Melcho'r, magtipig' kanimo. Makatulo mo kini ballka. Aron Makita Mo ang Diii Makita sa Uban. Pagkuhag mata sa iring,-'Ihumol sa dagat su-. Iod sa tulo ka adlaw, ug sa tapus niin, i'bulad sulod sa unom ka adlaw. Ikuwintas kini inigkauga kay makita mo ang' mga katingalahang talanawon nga diii makita sa mga mata sa laing. tawo. Unsaon Pagtagna kun. Maluwas ba ang Masiikiton Pagkuhag usa ka hiwa nga pan, -itapion kini sa agtang sa masalkiton, ug ihatag dayon' sa usa

Page  37 37 1 —a iro. K rn kan-on augr pa~n sa iro, auig masaKi~,on mnaluwvNas pa sa iyail-g balatiAn, apan kon diii hilabtan kun kan-on sa iro, aug masakitori ma~matay gayud. T anmbal kun Limo sa Sakit sa Ngip-?*n Pangitag lansang nga bag-o -apan kanang diP ii na, magpulos. Ihingiki kinji sa. imaong ngipon nga nagugutngut hangtucl nga, modugo. Tapus niini., ilan-sang ang lansang sa usa ka katsaw sa atop sa imong bala'y nga mag-atuban'g sa sidla,,Jkan. Kinahanglan pilion mo',aug katsaw niga di li dan-agan sa silaw sa buwan kun sa adlaw, Makatulo mo paknga aug lansa~ng, -ug inigpakang mo isulti mo. kini-ng mosunod: 1. -Sakit sa ingipon, pahawa. 2. S-akit. sa ngipon, kagi'w. 3. S,_a'k it sa ngipon lupad nga~dto sa halayo. (Kon matinuod kini, mangamatay aug Mga,.dentista sa kalibutan lakipS Dr. Timoth L.Bu. Aron luli sa Kawataii ang Butang ngra Kin awat Pagkuhag tulo ka hiwa. nga pa n, tulo ka Pik-. nit nga, asin, tulo ka pirasongj sibu, ug- ibutang aug tanan sa, usa, ka masakit nga kalayo ug gilayon mamuloug sa ingon: Gibutanga~n ko' ug pan, asin ug sibu kining kayo alang sa.kawatan nga.mapangahason kaayo. Ania gibutang ko kinjing~ tanan sa, iba~baw, sa imong baga, kasingkasi'ng ug atay aron ikaw ahuton sa dakung kalisang ug balatian sa lawas. Libugon ko aug imong uou culli ko ikaw papah-ulayon ug k~awatani ko ikaw sC imong kalinaw;,aug imong baga ug aug inmong- kaugatan ranangabugato pa unta kon diii

Page  38 38 m-o lulilwknako aug butan~g liga imong gikawatL Mvak~atulo mo kini balikbalika ng'a mag-inusara, Lg in)igi~katapus mo ug sulti, sangpi'ton mo ang iigalan sza Diye-s Amahan, Diyc~s Anak, ug Diyos Espiritu Stanto,.(Kon matinuod kini alaut intawon cang, atong. mga kapolisan!) LUnsaon Pagtagna kon ang Bata nga Bagmong Matawo Mabuhi kon' Diii ba is,~ulat ang nugalan. sa amahan ug inahan sa 1bata.u iauag adlaW bulan ug tuig iuga natawhain. Ihapa ang letra nga tanan ug dungagio ug 25. I~ahina aug tanan sa ti-nagpito. Kon aug kapin ruga diii na mabahin "puwaki', ang bata mab~uhi, apan konl "kapid" sama sa 2, 4, 6, 8, ug ubanp~a. ang bata mamatay. Aron Ikaw Mahibalo kon Anus=a- Maminyo Pagkuhag urba ka periholis nga lungbay nga xmav siyam ka buok liso. Bitaya kini sa ibabaw S;a- gangrhaan sa imong balay. Kon i*kaw babaye ug ang unang mosul-od laake nga diii sakop sa imong panimalay, sa walay duhaduha ikaw maminyo sa labing madali. Kon- laake ang magbitay -sa periholis, ug kon babaye uga diii niya I- abanay ug! diii sakop sa" panimalay maoy unang wiosulod sa ganghaan, siva maminyo usab sa Iabin~g madali.

Page  39 39 Mga Halandumong Tuig sa Kasaysayang Pilipinhon I!521 ---Ang pa-gkakaplag ni Hernando de Magallanes sa Kapupud-ang Pilipjnhon. 1571-Ang p lag-angkon ni Le-gaspi sa Kapupuelan- sa Pilipinas sa ngalan ni Hari Felipe II sa Espania. 1619-Ang pagkatukod sa Unibersidad sa-San-_ to Tomas. 1754Augpagbuto sa bd'lkan sa' Taal,.. 1.852-Maka-lilisang linug. 1861-Ang paglkatawo ni Jose Rizal. 1863-Ang.pagkatawo ni Andres Bonifacio..' 1896-Ang unang singgit saBlnawku passbaril, sa, -nap'ulo, ug tulo kaMga sinakit sa Cavite.,Gibaril'si -Dr. Jose Rizal usab niining tuiga. 1897-Aug pagkamatay ni. Andres Bonifacio. I 898- -Sinugdafl sa mga kabingkilan sa mga Amerikanhon ug, Pihipinhon. 1899-Aug Tiflipong Bansa, sa, Amerika miuyon sa Tratado sa, Paris. 1.907-77iO-ng pagkatukod sa Asamblea, Filipina. 1916 —Aug pagkatukod sa Senado Filipino. 1.935-Aug pagkatukod sa "Kom'on welt"..

Page  40 Bring all your Prinft'ng Matters to the ORIENTAL PRES*S, INCI 436 Jones Avenue, Cebu For Excellent Work and Prompt Service

Page  [unnumbered] ...-...I. I..''..,...-. I....III. '..:.,-,-,:,....,,.I. I,,.i..:, , ".,,. I.I...I...,. -,...,.,.".,..I, -,,:)..,: -,',,,I,.. I.I.IIII I..II,. II..-.,.-11-.,,:,:.-..,f.-I.,, 1,,- II..I. —,,..1..",II..,.,.II..,I4.,..1..,.,,.''-I,, ,,,I.:f,,,:1. - 11.II.-. -..II.,,.I...1 1. III...1...IIIII.I..1..,.I —...,,, I...., I,1.....,.....,.I,.. ..,I-,,: ---. I...,I,......I.I..,.I1-.I,.....:,,....III".. ",I. —,,I.,..-1,,.,.1,;I,..I.I.,..;I,:.,..-:..-I.,..,...,.,.... -,II,..,, I.:.:. I..,..I ,,I,.,..II.-II.,,-,.,.I..I-.I...-.I,,; 1.,,I.,..,.I,(,..,:,...iI.-;,f:II,..,,1I.,...II;I.,.,V..,:..I1;,,.1.I.,,,I,.,. —. -I,..II..,.,,:I.,, —,I,-.III,-.....-:.q, -,I..i..,,,. i,...,,-II.,..,.I,.111,.I,,.,... t....-,:.-.!, I,,"I,-",,,,-....II-, ,.I,.:II.:,i:.., ...,.:;,,,.!,..,-:,.-,.I II —I-III.,:.,..,-,,.I-IIIII-II,:I,;.,..,.I.1..,-I,-..,.I, 1,,:,I1,,.I.,.,.,..;I.,;.-",I,,,-,,..",, ",:I.-,,11 I.-.I-II.!,,,,.iI,,,,,...I..I.,.,I..-..II,, —...-,.-,,,,.I,.i. I..I.I ,!", I,,-II,,,..II.,,.I,,, I".,-II.,,.-....,..,,I..,I....1,.,,.,,.,II..,,..-I.:,,..I.1,-,..I.III-,.I1.,,%..I.,.,.,.. - -,,41.,I-,.,1..,,........II.II,,, -.,,.I."I....I.,",-I....,I...II,.I..,.-. -- ..,,I.I-I-I.,...,II I-I..I, ', -,. IIII-,.,,..,;.,.-."-,,I..."-,.,,.. fl,,.I-I-..:".. I,:.j.-,I..1.i.; I.,II11 r,.I..-,.,.1.I..I..,,,,,. ---;,.,..,.:,.,,I,,,:,,,",,,,-,.:. "I-,II...I-, II1,..,...1,,.-,I.I,,,.,..,..,." ",.,.I-, —,-I,..I...1I-.,..I.,-;,..,:.,f,I..-I,,I"II,.II I,I1,II;-..:,,i,,-,.,I,.,,..III..,.,,,,.."I,.,,.I.,.,..,,.,I, I,; —,.,II'.,I:?,.,..,I.....I,...,,1,..:, ,..,,,.-I,.,,,,",.,,.,I,.:.....I,.,...%:.., ",.,-,.I,,".fI.,,,11,.11I..II..II,..,.,.,.".:,,, -I,,,,.,,...:.,-,-I.,..I1.-..,,,.,,-,...I,-.i,,-,, '!!..;,,......,,.iI.,.,; -.,,.'I-I.. '.;I;,-,.,-" "I —,, I,,-.I,,,,;," ---,-,,,I I.,I.,.L,..-,,.-:,,,.,".II.:.,..,.:..,II,,,,,, II.li-..I....., I,-.,.I,,,,,,-4,,,.,,,.-..I.,-,",.,I..1,I.I..'iI.,.-.1.IIII,.. -.,.,I..II.,.I. II:-...-... I,;..,.,,,,I11"..,IIII.., II,I.I..,-..-... -,,.,,.,1 ---..., — I —.,1..,I-I.-i..I.II,.I.,-.1., — -"-,I..,,....,,:,-I.II,.II.,"..,..,II..,.. —,.I,,,,,....,,.I,,.,..1...I:, 1-1 I1....,,, ",'-., 'e,:,,,-I,..'',; ,,.IIf, I,,,'.'.,II,,.,I,- ---- I,,t,,I.,II I,:.;-,i.11.,I,.:-,.. I.Ni.%..,..,'.,-,,,..I1.I....,,.,::,,-.,.I:. "..,-,, - i, -'.,-,,.-,,,,,-,,.,, " -,I,, ,.I,..,.1,.,,,,I",,.,.,.I..I..,:. . 11,";.fI-...,....":;',, 1,,-,... i.,,1,,,,..."II,.....,....,I..:I.,.,e..,-..,..-,.,I.., I,..i17,.,,I Ii.-,I. -.,,,.,..-.I,-"-I-,,, —,, - -—:-,.,: -'- I I,.,..,-,:""JI,I...,.II,II.:,,,i,".;,.,.,! ...;,..,,,tI.,".,.,...!.- —",,.,,,III.,,,,I..,.I -,,.;,,,,",., ....,,.,,,-..I..I.I,..,,-.,II.:I.I. I,).1.,.....".....-,C,, I.,,,I,,.,.,,-II,.I,,.,.-,,.,II.,,.,:,,,.,,I11 1,:-,, "I,..... I.. I,;...,I.III;,.;..,. I.-.-.1.,:.; -i —,, I..I.I.,I, t.,,..,.,,,,.!,,....1,,:IZ,."II:I,,.., —......I;1,..I 1,.-.,.,, I,,,:..,-,,.,,;,II-I,. —., —I-,.I-,,...,..I,. --- —I —,,-", -',.I.I.,,,I'A,.-I-,.It.,ri.:..,,.....;.,,:,,,,";;,.,,I..,:.,,,,- j.II-......II-...,-., ..-. '., ",-,-.,,:.,.?.,,,..", 11"I..,...,:I,,.,- -,I:-.,,I.. I;-.,,,I III.-!, —:,,-,...1..1, ".," " —,,I'. II -I.,..,,-,.,"I,, I,...,...,.,I". i.II'!..,..11,,,,,,,L.": -" -..,"IZ..,,".,f,,...1, I,,,-,II-"".,--,i...,.,I, 'J,,..-,., —1. 11! -:,,,,,,,I,,..,,,-. —,.-11.,I -,,.,,.,....,.I,.-,..,.,,,.,.,,,,I.,. -.,...,-.,,.-.I..... It.I.,,,I,.,,,:-I,.".",",.,I.-.:...,!,.- -1.I.,-, -,,I"-,.,,:,-,,....,...,.1 I:..I.,",,. I,....,,.:,,..1-.-..:,. I.,,,,.,,.I.,-,...II,,.,I!,....I..III.-.I,!,,,,., —.,,,.,,-.-I-.-I..."-..:1,.,.,,-". -.I..I11-I.:,.-.,,.,,.", I"-'. .,,.-I.I. II,-.",.,, —.-.1 -.,, I("..II...I..,,..,.,.,....". I I.41:I-I,.;,I..,,...,. z.........,,,,I-.!,.,, ",..,,,-.!-I-,- "I-,I..I,,Ii-, "! -, ':..., : ".-,.,. -:.I-. -:..,,, -".,.eI.1,I:.,, II,....,,, —,-,,NI,-,.,,., -— II.I,. -II,.-I-I.-,I I.",.,III,,. -,-,:,-,.,,-;.:..-,,.-,-I1.,..,,,,, tIIIIiII..,., — I,,,,. ---I,-..I.),I, 1.,.,,fI-I I"I-.III.I I..-I-.-..-.,.,..,..., II I,II?.,-.I, ,; '!,,1.,,,.,,,,,-.,.".,.-,...I..!,II,.,-,-,,...I1,:.,,,..;,..,,..,,.,,.I.,,,..,.... -,,,..-,..,,,I..I.-..II.,III,. ilI1.,, I —I:, ",,,,,,,,.,.-..11,.,,II.I-..,I,,,II -..II. -S,,I.,;,.I.,.,.,..,,, jl,,,.,.,,.......,,. - ",. "-.": I,:,-.-I....,-..,,,,,,-.1, t--, -, ,-..-.,-I,-t 11..I...-.I;.IIiII.1I..:.,....,..-,.II1.I,II,..., -—,,I-,.I.,-i.IIf,-I-:";II -:",",,-..,......... A,, t II,..,...I,.,...,I.,.,-;.., .,.,... -, —IIIj . I:-.,,,,.,-,,,! I.. -,-, "%, %!,,,-,-1.."I,,,:,...., I.1,.,,, —, -,I:I, .!Iil,I:.... I,,,,,-t",,,-I..I,,,..-,.,,:., ---,.,,,.:,,,-,11.,.I. ,,,,!.,-, -,-,",:,,I.- -.,-,I,,I., I..-, " ---,,, I,..I,.,..I.! —,I.-, -,:,::",, -, -,'.,I., I., —P.I,...,I.. I...-..II.I,,-,,":-,4;,..I,," I,, -,,,,,,):-,.,,,,,. ,, 1,...,I...t t-.-,-,,"I.,...,..,..III,:-,,,,...,I1I.-.:. 1,1",,;...-,.-1 —,,,,.,,.,,I, I,-,. I.I..,....II I-.,,x.,..,,, —,7,,,.,..,.-,,.:,,,..;.,I,...,.l. -.,,.,I.,,,I,-I-...II-,;,f.l,...,.,,,.,..,II..,.7,.::,...., -,"A,I-:,. ,..I...,!...".1-p,,,.,-,:,...-., ---.. ",,,,,,.,:,-,",I.:,.. --- —.,,-I,.,.:I1....11,;,.,,I.",.,It,.4-.,I.-I,,,I,:,.,-, —I,.,I,-.,-..,,:,",.,.,II..-..I..I,.".. Z...-.rI..,-.. II/ 11.-.,".,.., —,'I',....1.",,,. - :.....,...,-:, ,I.... - - ,.,,,,,,-,-il", -.,, ",-". "..,.,,,,;6.,,,-,I,,-,,;.. ,.,,, —,,:1 ,.,,-.)::" -, - - -,., —t ,-,,j "i"A. -.-,-'. —,,,-.,.....I:11 1,..,,,;-.,,,,,:,. -;..,.,,.,,, I ..,1i, - ,.,..,,,,-,,,I —., -,-,. -,.,.,.,:,,..:-,,, — " —,-I.,...,."-. - ";.-., ", -.,;,,,,,"'..,I"I...-;,,,,,,"., ",., ,.., ---.,.,I- V.....i-,:,-:,,, ,,.., I"',,.,. ,,1;- —:,,-,...,,",, I.,...,-,. i,. - f v...,;;:I-., II,.,..IIII;., f..-,....,-,,.-,I,.,:,.!...,-.,,,,.,; ",;..",:. I., I",,!,"'-,, ,,,i, -,-,.,.,,,,.,.z,:..,,,,,..,,I..I;..,N:, -,,,, ,:. I",-. I-,-,,.,-,. ,,,,,.,.,-, .-,., -I,.,.-..III.-,-1-,.-.",,...:-. ,..,. ";,.,".,-"", -,,,-, -.,,". I,,:,...,,,.,.,.,.1.,,1:.......,...:,,.".I'I".,,.-,.:, -,-,,,,. I,,...,,-.,.. I..,,..,.,:,,.,".. 't..".,,,,I,.11-,,.-,,,.1,.,-.,,:... ---,,...I.,,"" —,.. -!-,,,.", ----,.,-,,,,,1,,,, %- -,,-.,..-:,,,,;,,..,,-:-I "","-.,,,II..-:,,,,.-.....,.,,,:,,,,,.. ""F,,,,I,,,,..-,i.-. ,.,,, ","-,. 1, ,,.,,,"-,,,I'I,,."',:',-, —,-,":,. ""',-,,..,..,,,. III.4.1.I.I. I,.,,I.,..:,. -,., -. -.,(, ,-...,,I.- -". ".1:,.IZ.-Ii-11,. I,. I,II":I-...,,,-).,..).:.": ,,1,-I"I..I..I.. I,,,,,,I.-,.1,,..i tI..,-I., ---- 1-,,,,I. I.;.,,I1,,.1.,,I.:-). -.,,.,.., II,,.., —.,.",,I...II-',.:.,-,,,..::..,,,,.-.II;-:,:.,,-.,. 'I/,,I..,.,,,,11,.I;r I I., ,,,,.: -'..,. ,. ,-,,i,,,,:,,. ",."..1. -,;.,. -, - , " '':,-,.,,-, ---,,.. -":.-..,,,,,,"I 1, ".,,,,, ,.1i,,- 1" ,I.,,:.-; ', 'I"-..,.-.,... ...I. I,,.,.,,,-.,.-,.-,- i",,,:,I, I.. iI "I I "'I,,,/..,..,.,,.,."I.. I - , !,.'. - 1. , l/:,O. II..,-.,,,,.:,,Ji,,.t..I,-1-,.,"...I,.:i,,,-", '. - I: -,.,i i..I-.' —' '- -;,I,,-, ---..II...,. I..,-.,:., ",.;II".,-.-;F, -,11,-..,I,,.,-.-.,I —...-"-,-,,..z.,-.;...,, ,,.:. I,,,,,I.1.... -,:,,II,$, -.,,. "..,,.,..,,.I:,-,,..",,I(-,, -.,i.I.-...,.,,.j".., ,.,: "-.- ,! "', ".,,: —,. I..I,%I -,,.,,,,. II...,..,,'.:.." .!,:.,..iI,,,i,,L. II,,..-!,,;..I"." -,,;-, ",;,.,,-,," I,1..,I,..,:- ",.,.I I ",,.,:","I.,,,"-. .1..,.,.I,.,.,'I...-,,,",,".,,.,.-, - '. -.,,,"'. I.,,,,-4,:!,I,, III,,4 -,.-.II1.,,"I...,.,..I..,. —,.1,-1.Z,7.,,:-,-II. I,,, II,":-,-..I.., -.I. —,..,..,,,,. --,:,.-, — II- —. - j..:...,.... I,,,;.,,..."..,-,,....-....I II,..II,...: I..I,..,.III.,.;,. —,-,,- -% - 1,-..-!.-.:,,,..1. -, ""I.:-I-I...,, i,..\-,I.1"'.,- I'. —.1. I-.,I.,:,.: ",,.......I -..,..II11-.-,,.",t,...,,.-;,',.., --- ". -,,.1,.....I..;I11 'I.?.I- I I-",-".1,,-I -,:,, ",,.,,.-:,.",'i..-,,. -.,. - "t,,iq.1...".I-I...,.,I,.:,, u -,.,..1,.,.,,.,..,......,:",,....-,.-.t,.,,,.I1,.. 4,,,.1..11.1, ",.,,,;,,,,,'.:..:,,,):.- -,,,,..,, —.,.,I-.,;,;I.t.."., ,.'?I::..-,I,",-.,..1I-I-4,I.I,,,,iI...,,!-,-"",.-.-, -,.,,-,-,I-IIl-,lII,.!,,...,,-,, —,-.,!,.,,I.w -II.1. III.1,, ",,, :., :,.,.J. -.1:": I,. —,-".....,,,:-..,-.,,?...,, -,II-, —...I..I.I: - , —.-....-,...,,.,.I(,,...,-,,,,,, —,-,; ---:. -;:",..,I-.I!Ii,,,,,..,.-,,i.,.. ,.,.I,;I-,-..,,-,,I.-:,I I: I -I.,. I I,. —,;,;",:', -:',.1.,.,I1!.,..,,I,:, .Al -,.,".,.t... ., ,., 1.,".,...,..,I.I.,,- -,-..,...,-,-,-I.. -,.,.-;.,.,-.,I.I.-.II:,-, I,,,,:,.. —...-.:,,,-., -..-I-.I....I.II.,.I,-,I,..,, "1,,I,,.I,,, -, '-,.,,il,el I", ",,.:.. ---I.-I —,-,-11,II," I, "- -,-,,I II ---I:-1,I,,-::,. -,., "-,,..,,,,.I,.,,, — i,, ",II,-,. 71."I-II, I'.. .. —. ..,11 —,-', kI-'!, '' 1,i.11.,..,.,,,,;.,...,...,:,,... "._,,.,,, -.-..: - -'I —.,,- 1.,-I,,.,,I"1,ILI,-,,",s-,,-., -,,,.-:",,...-,...,I1. I,.i. -"..:.i,, ".,.1, - -, ',," —,,.I.,,-:,.. ,", ,-:,. 1,,.,. 1,I,,-..,.,,.I...:,,,.:II,I-.1,- "'ll,-vI;",.....I.,,..-.,,..-.-,I —,.,,-:.-,.,,".,:I"I.,. —I",", IT,-:,".-,, —,,,...,":.,..-,.11:...I-..,I(,I,. -,,.-.! —,," —,,-," —I,-`.,:.,, 7,-f,-",,,,.",., 1,I., ,-,e,.,,".r,,I.I.."., —;1,,-,:.,,.,.:;,I.I..I.,II,,",,-,.I.,,..,-,I.,.,,.,-.1,.1-;,.11.:"I-!., I.;, ,.,,.III I.I —I "-:,,,, -,.:.,,....I,,.,.,; ",.I —,,I,:,,,.,., -. '. -.-.1,.,.,,.I..:.,,,,,I:.)I. —.,-,,.-.,I-.....,..,,, .,.....,,,,, —I i.,:;,,I,,,"...-,,.-I;.I1,, -"",: , — ,II.;.".,":,-.",,I...,;., II, :II — 11I:,,,.,.-1,,'I:",,.I., ", —.,I-.,....,I II:,,....:,.,,,.,y I;..-....1-,.-.1. —.,I,III.,,,III -.-I..,,.I' ---. -,I....,-. ,.-I,,, I-",,,,-.,,',;,,. w.,.,.,,,."-,1-,,.,!-,,,- -,..II..,;I.- -.-...,-"I,,!,,...,.I,,I,. 1.....1I —,,,, -,,,,,,,,.,,,..,::.1I-..I- `,;,, -,',V.,...,. -, ,,,, — -.,-,,-,,1 ---,".,.- iI,,-.,I,:,,,.,. '. -1I..,.-I, ",.-,."",-..-II.1,.-..:,.:.,..,:,-,.:.:-.,I... I.-.,i,., ,,I-1.. I- -.,1,.-,!,-I -IiI,,-".,;".,,,:,,,.,..,,,.II- I..,,-,,,,,,..,.,.,.I":.,,,,,i,' — -,,,.1,,-..I,,..,.:,,..,,:.,,.I,",,,,1-,,.,,,-,,.-,;,III.".1I;',I-,..,, I-I"I-..,-,,: ,,,, ". -,-.,..'-!....,,i.,...,.:,,,, "-,., ,I-, -1 I I,"I,.,.,.,,,,i,..,, ---,.:",:.:., — ,-:.,.-;,,,..,"..,.,,.,., I,-'I-. -...I-.,-, ".-:IIII,";-,,.,,,,!,,,..,..,,;..IiI-.,,.,.-,-,1! -::,.,- . .,,,,:,....,,,, —.,I ,1.."..,,",..;.,xf.-,,,I.,I —,-, -:..'.I, -"II. I..I,i. I.1..,,,.,,,,,...,.,,.,-.,.,-f. ---,-.I,,,,,,,-,,,:. -,-,.- , "',,,-,,,:.-,.,,..,,,-,,,.-, —.1 —.II-.. 1.I...I,.,..,..,:,,,. -,'. :,.,....,.,..-, —. '.,-,,I...,,-.,.. ,,,II,..,.:" '. 'I-..-:,.,,.-, ". -, -,.-.I..,:, -,- -., —, -,I-.-,,;",.,,.,,, 1 -:,",,.,,-",,-I-,,.:.,, t, —.-"'-.-. —.:,: " 1..1-'I'll...., ., .,..!,,-,... II..,,.. - I..I:,l..I.-., : II,.,,.,,. -,-, I,"%, -,,.,.I1:I!,,,,,,,,;, ----,,-,;,..,- ".,.,,,,, :, ':.,.-,,-,.,-,,-I,,,:,, -,, I..",..,,,,,;,.,",,,,.,:.,:;:..II, .,.,.I.,-.,,,,...,,I.,.,,,,,,",-I. I,,..,..:,,?.,,,-,- ", '. -.;....,,,- 1,,"..,I.:,1, ----,.,?.,..::,.,;,,,.-III III-.,-,. I,,,: -'.-.:.",..,." ,.,li.I I,.,;I.,1,.,,,."-,,,!,, 1:;,I,;,: ".. V:-,,..! .".II'll I.,:.,,.-I,,,..,,I.11,,.,,.,,..'-.,',,,- -,.,1 i 11.,li.,I" ,.'.,!,,,. II',,I,,:,;,;-,.",.-,I,,,,.!.1,,.,.,1-4.":..-....,.:.. -.. I.:,,,-,,-.-,-,\i-... II,,,t:,:1 -.,,l,, ,,,-"'., -, ",,11'...II.II,-, -II.-,-..-I,.-,,,- ",.: I.,.,,;-,!,%,,,I,..,-;-I..-..I,-,,-,, -:., —,-,:'..I11.1,I.:,,,.1.,,. -I!,..: ",...,,....,;, ,:.,,,.,:..,,!"k,.,,,...!-.,.,,..,,,., ,.,,,, 1..;-,,.,,II-,,.I,,,", -,,..I-I,., 1.-.,.,, ,,.::,,:,:.,-I,-,"'.,,..-. ",.I-,I -,!,: —.-,.-,- ",, ".,, -,y, -"".,,,- -,,,-,; —,,,,.,,-.,,,..,,.,",.. ,.",..-.,:....,;..-. -,,:,,,.,,.",,.I....,,..,,, —., ".,.,-",:-:. :I.;,:.:,;,;. 1, ,-.:...,,,..,., I;:,, ".,y,,,i,,,.,,.1 1 ",,..., ....,,;,, I -.,,Z,.,....1., "I1,i.I., I:.,.1,,., —,, I,,c,",,,.,!,,.,"..-,.III...,I,..-1,,.I-,,. ,,.,.,I.,-II-,.,.,,-.:,,.1 —.,...-"I...,..9.-.,"',,.,,,....;-. —: ----1 -.-I —I."':, "" —,,,.::,; -,".-, -F,,,;:,:,, I,- -k "..,::".,IIt., 1,..,...,,. ":,;..I.I,;.,1.;..,., I..I.1I..I,,,,,,-I,!,.,I,...,,,";,,.,,,,,,-.,.,,.',i.., -.,-.,11.-,-..,,.II....,,r,1.,.-I.I.-:.,.-(- -',,, --- "::, —.'-, -.I,,:.,I.;, -,,-,.-,I,I,,,.I:..,.,..." .-",,I,,I,-:..II...,I.I" f,...-,-.!,,, "I.1,. —