Address to the Filipino People: April 19, 1901
Aguinaldo, Emilio, 1869-1964.

Page  1 O1!lC~0?THEU.S. XILTTARY G0~tERN9R T PHILIPPINE ISLANDS - 4 2 3 HE~ADQUARTERS DIVISQON OF THEPHIIIIPPINE[ MANILA, P. I., April i9, 190!. The following address to the Filipino. people is published for -the information of all concerned. In order to signalize such ani important step in the pacification of the country, one thousand prisoners -of war will, upon taking the oath of allegiance, Ihe released and sent to their homes, for w~hich purpose the Provost Marshal General will. give the necessary orders. ARTHUR MACARTHUR, /1 MAJOR Gaz-RnAi,, U. S. ARmy, I ~' ~ U. S. Military Governior in the Philippines. TOW THU FILIrINO PaoPLE: I helteve that I am not in error in presuming that the unhappy 'fate to which my adverse fortune has led me is not a surprise to those who have heen familiar day hy day with the piogress of thewar. The lessons thus taught, the full meaning of which, hasbti reenty cmeto my knowledge, suggest to me with i~rr~Fhe frcethathecomplete termination of hostilities and, a latin peae ae nt only desirable hut absolutely -essential to ~' the welfare of-the Phili4pines.nor have they faltered.. in following the path pointed out by their fortitude -and courage.' The time has come, however,- in which they find their advance along this path impeded-by an irresistible force-a -force: which, while- -it restrains, them, yet enlightens the mind Iand. opens another. -course by — presentig to them the cause of peaced. This canse been- joy~fully isnbraced - by'a majority of qur ellow-countrymen, ho are -mal y umited around the gloriouis and sovereign. banner oithe APisi1ted Stte In thiotbanner -#eyureposelewi. a sttainal -the po~e iete in ~prth diis bannr' thy 'epse their althe ifta ne which they. are evno1eginning to enjoy'. [ ~ ~ -

Page  2 The country has declared unmistakably in favor of peace:-so,be it. Enough of blood; enough of tears and desolation. This wish cannot be ignored by the men still in arms if they are animated by no other desire than to serve this noble people which has thus clearly manifested its will. So also do I respect this will now that it is known to me, and after mature deliberation resolutely proclaim to the world that I cannot refuse to- heed the voice of a people longing for peace, nor the lamentations of thousands of families yearning to see their dear ones in the enjoyment of the.liberty promised by the generosity of the great American nation. By acknowledging and accepting the sovereignty of the United States throughout the entire Archipelago, as 1 now do without any reservation whatsoever, I.believe that I am serving thee, my beloved country. May happiness be thine! EMILIO AGUINALDO. Manila. April I9, 90oI.

Page  1 OVICINA DEL GOBtRNADOR MILIlTAR DE LOS ME UtJ. EN LAS ISLAS FILIPIEAS CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION DE FILIPINAS. MANILA, I. P., Abril i9 de i901. El siguiente manifiesto al pueblo filipino se publica pars conocirniento de todos aquellos d quienes concierna. Pars sefialar tan inmportante paso b~cia la pacificacifin del pals, mail prisioneros de guerra, previo prestaci6n del juramnento de fidelidad, serdn puestos en libertad y enviados &-sus casds, para cuyo objeto el Preboste Mariscal General flard las firdenes necesarias. ARTH-UR 'MACARTFIUR, Mayor General del Ej~rcito de los E. U. Gobernador Militar de los EE. UU. en Filipinas. AL. PVUBLO 1'ILIPINo: No creo andar errado si presumo que el triste destino d que me ha conducido tnil adversa suerte no sorprenderg A nadie que haya seguido dfia tras dfia el cnrso de Is guerra. La enseflanza qne estl encierra y ctiys significacidn solo hace poco me ha sido conocids me 11eva al mids firnme convencimniento de que is cornpleta, termnainci6n de las hostilidades y una paz duradera no solo scn de desear sino absolutamente esencisles al bienestar de Filipinas. Los Filipinos nuncs ban reparado en la debilidad, de sus fuerzas, ni sentido desrusyos; animnosos se han lsuzado por todos los senderos que lea han deparado so entereza y esfnerzo: mi~s ha Ilegado no monmento en que se yen detenidos en so camino por nns fuerza irresistible, fuerza tal que al impedirlos seguir adelante lea ilnmina is nmente y 'efilas otro derrotero, mostrd.ndoles is cansa de ls paz, qne gustosamente han abrazado is mnayoria5 de sOS conmpatr-iotas, ya reunidos al rededor de is bandera gin. rioss y soberana de los Estados tUnidos, en qnien tienen poesta au confianza de qne al anmparo de ella ha de obtener este pueblo todas las libertades, segfin se lo ha ofrecido y viene ya realizando.

Page  2 rilipinas quiere decididansente la paz: sea. Basgta va. de asM. gre; basta va'de l6grimas v desolacidn. A estos deseos no pueden sustraersc los hombres que afin empuiian las arnmas cuiya convicci6n no es otra que la (le servir 6 este noble puebld que claraulente nianifiesta 5o volunta(1. As! la acato ahora que la conozco, y resueltanmente despu&s de naadura reflexi6n proclarno 6 la faz del nmundo que no puedo dlesoir la voz de~un vueblo anheloso de Paz 01i los lamentos de miles de fatnilias que all'slan la libertad de los snLyos y se Ia prometen de la inaguanimidad de la graxi naci6n Norte-Anmericana. Al reconocer v aceptar la soberania de los Estadlos Unidos en todo el Archipi~lago, corno 19 hago allora sin reserva, ninguna, creo servirte, queridisinia Fil ipinas. iSe Feliz! EMILIO AGUINALDO. Manila, 6 19 (le Abril de i90!.

Page  1 0XIICINTA NANO GOWERNADTOR MIL'ITAR'NAIJG ESTADO'S UNIDOS AT' CUARTEL GENERAL NANG DIVISIO NA FILIPINAS. 'MANILA, I. i4'Abril 19x101 Ipinauunaua sa Bayang Filipinas aug susunod na- pamayagan, upang malatnan inaig managa- tinatamaan. Nang nmatanghal yaring mnalaquing hagay na na-aavos sa kapayapaan nitong Filipinas, isang libong prisionero ay bibiguian nang libertad,. pagcatapo& manutnpa sa catapat~n sa Estados Unidos.-Caya figa~t, aug Preboste Mlariscal. General ay siyang belhalang mnagbibigay naug miafga nararapat na cautusan. ARTHUR MVAcARTHUR, Mayor General naug Ej~rcito naug Estados Unidos Gobernador Militar nang Estado~j dito sa Fiipinas. SA BAVANXG F'ILIPINAS: Di aco nanini-wala na aco,i, namamali, cung, aqpuing acalain us ang, malumbay cong, quinasapitan, na pinaghatuian sa aqnin nang sawi cong palad, ay di pagtatac-han nang sino man, na is arad~ arab av' nagniasid naug lacad nang guerra. Aug aral na linalatudo nito, at aug cahulngan nivaug di-Oa nalalaong aquing matalastas, ay unmaacay sa aquini sa lalong tualahni na paniniwala, na ang lnbos na pagcatapos nang laban~n at aug isang nmatibay na capayapaan, ay di lamnang dapat liasain, cundi,totoong inalaquing maniga cailafigan sa icagagaling nang Filipinas. Cailan man ay hindi tinigugan nang naiaga Filipino, aug cahinaan nanlg canilaug nmaiiga lac~.s, ni uagdamdain nang hina nang boob; thafiga. bayani av gninarnit aug lahat nang paraan ita natnclasin nang can'ilang catapafigan at casicapan: datapona-i, duniatiug aug isang panahon na silaji, napiguilan sa canilaug pagla~cad nauig isang lacis na hindi mnasalangsaug, gayon na lnaglaces, us sa. pagpiguil na guinawa, npaug honag na silang macapagpatuloy, ay inilawan aug canilang- pag-iiaip at itiunro aug ibang daaur gayon din aug pnnong dahilan -nang capayapaan, na sa boong pag-ibig, ay niyacap naug caramnilan

Page  2 nang canivang mafiga cababa~an, natipoxi na sa paligui4-lignid -nang maaligava at lubos na snacapangyarihang bandera nang Vstados Unidos, na pinaglagacan nang canilang pag-asa, na sa pagtatanquilic hang banderang isan, ay cacamntan nan gbavang ito, anig laliat nxiyang calavaan, avon sa ipinanIgaco sa canlya, at stnishinulgn na nauian. Angr capavapaan ay lubos nang iniibig nang Filipina~s: umangi vanii nwa. Sucat na ang dugo; sucat na ang mafiga luha at pagcaliambal. Sa ausatg nais ica ito ay hind~i maca-fiwas ang nanghilhincagIsic pa, xia ang acala nilaji, hindi iba cundi-ang niaitgamsaglingcod aa nialhal na bavang ito, na nagpapahayag nang canivang calooban sa paraang lalong nmaliwanag.:Rgayong naquiquilala co, av gayon aug aquing pagsunod, at anouring namg-r, tagucatapos cung isiping niagalhig, ay ipinahahayvag Cco sa harap iiang ncundo, na- di ma-aaring hindco dinguin ang bibic nang isang ba-vang ubi~o sa capayapaan, ni ang ulafiga paghagulliol nang mariga libong familia, ha aug touinang hiinahanigadI a aug ruacalabas-, aug sa canilaj, naiaiga noqPpiict, at tnaasahan nanman sa. magandarg pnao nang lubbiang uiataquing nacAio Norte-Anioricana. Sa pagquilata at pogaugtap co sa mataaa na capangyarihan nang Estadlos Uni~os, dtito sa boong Sangeapuluan, paris nang gumnagawva co, na ualang pasubaling anoman calibinian naniniwala acong piraglilinicorin quita pibacamam-ahal cong Filipinas. iSurnaligaya ca! EMILIO AGUINALDO. Abril i9 de i901.