Jian Ware "Hare's Fur" Teabowl; Jian Kiln, Fujian Province, Southeast Chinaware