Fujikawa Tomokichi as the courtesan Hanaôgi and Arashi Kitsusaburô [I] as Otoyama (?) Jinzaburô; Ashiyuki

Image