Fujikawa Tomokichi as Ôuchi Satohime; Ashiyuki

Image