Nakamura Karoku [I] as a princess and Nakamura (?) Daikichi as her attendant; Toyokawa Yoshikuni

Image