Nakamura Shikan [III] as the "nun" Shôgetsu; Utagawa Sadafusa

Image