Ichikawa Sannosuke as Aburaya no Osome and Iwai Shijaku [I] as Hisamatsu

Image