Nakayama Miyoshi as Shizuka kudari; Utagawa Kuniyoshi

Image