The warrior Watanabe no Tsuna battling the demoness Ibaraki (okimono); Gyokubun

Image