Portrait of Wang Guangan (Wang Kuang-an), Physician; Xie Bin (Hsieh Pin)

Image