Landscape with Waterfall, in the manner of Shi Tao; Liu Songyan (Liu Sung-yen)