Buddha Asyura (Ashura, Kôfukuji, Nara); Saitô Kiyoshi

Image