Genre Scenes; Su Liupeng (aka Su Liu-p'eng)

Image