Shuten Dôji; 1/3 of triptych; see also 1985/178A; Utagawa Yoshitora

Image