Shuten Dôji; 1/3 of triptych; see 1985/1.178B; Utagawa Yoshitora

Image