Tosei Hinode Itsuwari [Lineup of Five Great Kabuki Actors]: Ôgon tsuru no oto [the sound of the golden crane]: series title page; Kunichika Toyohara

Image