Samurai and Courtesan in the Drama of Shugen Matsushima no Tei; Utagawa Toyokuni III (Kunisada)

Image

Image