Scholar's Winter Retreat; Gai Qi (Kai Ch'i)

Image