Calligraphy (one of a pair); Zheng Xiaoxu (Cheng Hsiao-hsü)

Image