Chrysanthemums, Cai Yushou /Tiger Lilies and Rock, Zhang Qingzheng & Cai Yushou (double-sided fan); Cai Yushou

Image