Mountain Bird, After Shen Chou; Qian Gu (Ch'ien Ku)

Image