Linji, from triptych of Three Zen Masters: Linji, Bodhidharma and Deshan; Yiran Xingrong (J. Itsunen)

Image