Waiting for a Ferry by a River in Autumn; Yao Yunzai (Yao Yün-tsai)

Image