Bamboo and Orchids [Lan-chu t'u chou]; Zheng Xie (Chêng Hsieh)

Image