Shigaraki ware plate; Takahashi Rakusai III

Image