Landscape in the style of the Lay Master Xiangguang (Xiangguang jushi); Wang Jian

Image