Landscape in the style of Bai Shiweng (a pseudonym of Shen Zhou, 1427-1509); Wang Jian

Image